Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE 

Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/1/12/2021/OZ –  Kliknij aby pobrać
OFERTA 1/12/2021/OZ
OFERTA 2/12/2021/OZ
OFERTA 3/12/2021/OZ 
Rozstrzygniecie ogłoszenia 83770

Opis

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Dostawcy/Wykonawcy, który dostarczy opaski (tzw. „opaski życia”) i będzie świadczył usługi dostępu do systemu informatycznego teleopieki zintegrowanego z dostarczonymi opaskami (wraz z konfiguracją). Usługa świadczona będzie dla 40 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/-czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu: 40 osób. W przypadku rezygnacji lub śmierci Uczestnika projektu, Zamawiający ma prawo wskazania w to miejsce innej osoby. Zmiana Uczestnika projektu nie będzie miała wpływu na zwiększenie/ zmniejszenie wartości zamówienia.

Założenia merytoryczne:

Część A Dostawa 40 sztuk opasek monitorujących parametry funkcjonalne (“opaski życia”) dla Uczestników Projektu korzystających ze wsparcia w ramach projektu:

• Opaski są urządzeniami medycznymi godnie z dyrektywą 93/42/EEC (do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności)

• Pełna integracja i kompatybilność z platformą teleopieki (patrz część B zamówienia)

• Funkcjonalności:

– Posiadanie przycisku umożliwiającego wezwanie pomocy,

– Możliwość dwukierunkowego połączenia audio – wykonywanie połączeń z opaski w sytuacji alarmowej z wskazanym numerem SOS przez UP oraz możliwość kontaktu przez opiekuna z UP,

– Wyposażenie w detektor upadku – powiadomienie alarmowe do systemu teleopieki lub opiekuna,

– Wyposażenie w lokalizator GPS, umożliwiający wezwanie pomocy do konkretnej lokalizacji oraz ustanowienie tzw. Strefy bezpieczeństwa przez opiekuna,

– Powiadomienie o niskim poziomie naładowania opaski,

• Każda opaska musi zawierać aktywną kartę SIM w okresie trwania umowy,

• Opaska musi przesyłać dane z pomiarów i alertów

• Dostawca zobowiązany jest do serwisu dostarczonych urządzeń będących przedmiotem zamówienia w trakcie trwania projektu.

Część B Świadczenie usługi konfiguracji i całodobowego dostępu do systemu informatycznego teleopieki na min. 18 miesięcy (czas trwania projektu) według poniższej specyfikacji:

• Pełna kompatybilność z opaskami dostarczonymi w ramach część A niniejszego zamówienia,

• Aplikacja do obsługi opaski na telefon,

• Możliwość przypisania opaski do konkretnego pacjenta i zarządzanie numerami kontaktowymi przypisanymi do opaski,

• Odczyt pomiarów i alertów wysyłanych przez opaski,

• Gwarancja płynnej pracy oprogramowania na poziomie min 95% sprawności systemu w okresie użytkowania oprogramowania,

• Wsparcie techniczne obsługi systemu w formie telefonicznej i/lub mailowej w okresie trwania projektu – czas reakcji wsparcia technicznego maksymalnie do 24 godzin,

• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych szkoleń z obsługi oprogramowania, minimum dla 3 osób obsługujących system, w formie online,

• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do systemu informatycznego teleopieki oraz urządzeń instrukcje obsługi nie później niż w dniu dostawy.

Zamawiający zastrzega, że dostarczony sprzęt ma być nowy, objęty gwarancją (minimum 24 m-ce).

Kody CPV

33100000-1 Urządzenia medyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Sposób złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2021 do godziny 9:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na realizację dostarczenia opasek (tzw. „opaski życia”) wraz z dostępem do systemu informatycznego teleopieki (wraz z konfiguracją) – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/12/2021/OZ ”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/12/2021/OZ Z DNIA 13.12.2021”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osoby wskazanej do kontaktu w imieniu Oferenta na przetwarzanie jej danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Cena – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 
ZAPYTANIE OFERTOWE FM/1/12/2021/OZ
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania FM/1/12/2021/OZ
Załącznik nr1 do zapytania FM/1/12/2021/OZ
Załącznik nr2 do zapytania FM/1/12/2021/OZ

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:
Ogłoszenie nr 2021-31775-83770

Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE
Pełna lista zleceniobiorców, wyłoniona w trzech zapytaniach ofertowych: 
 1. Anna Katarzyna Koza, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 80 
 2. Magdalena Charążka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 100
 3. Mielna Wielemborek, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85 
 4. Michalina Dziedzic, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
 5. Anna Zwolińska, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
 6. Aleksandra Różycka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
 7. Katarzyna Małecka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 65
 8. Nina Łazęcka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
Zapytanie Ofertowe Uzupełniające z dnia 11/01/2021 do zapytania FM/2/12/2021 ROZSTRZYGNIĘTE

W zapytaniu wyłoniono dwóch zleceniobiorców:

Katarzynę Małecką 
Ninę Łazęcką

Zapytanie Ofertowe Uzupełniające z dnia 29/12/2021 do zapytania FM/2/12/2021 ROZSTRZYGNIĘTE 

W zapytaniu ofertowym uzupełniającym (ogłoszenie nr 2021-31775-86198 z dnia 29/12/2021) wyłoniono 3 zleceniobiorców, z 8 (łącznie 6 w dwóch zapytaniach). W związku z tym, konieczne jest ogłoszenie kolejnego zamówienia uzupełniającego. Dlatego zamawiający wskazuje osoby wyłonione w drugim postępowaniu, jednocześnie nie informując o kwotach zawartych w kryterium cenowym celem dochowania rzetelności wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym. Protokół z zapytania ofertowego będzie dostępny po zakończeniu postępowania. (Kliknij by przejść do ogłoszenia uzupełniającego nr 2022-31775-87590 z dnia 11/01/2022)
Lista wyłonionych zleceniobiorców w drugim postępowaniu: Michalina Dziedzic, Anna Zwolińska, Aleksandra Różycka .
Odrzucono 1 ofertę, która nie spełniaja kryteriów postępowania: Nanny Express Sp. z o. o. .

Rozstrzygniecie ogłoszenia 86198

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z koniecznością ogłoszenia zamówienia uzupełniającego zamawiający wskazuje osoby wyłonione w pierwszym postępowaniu, jednocześnie nie informując o kwotach zawartych w kryterium cenowym celem dochowania rzetelności wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym. Protokół z zapytania ofertowego będzie dostępny po zakończeniu postępowania. (Kliknij by przejść do ogłoszenia uzupełniającego nr 2021-31775-86198)
Lista wyłonionych zleceniobiorców w postępowaniu: Anna Katarzyna Koza, Magdalena Charążka, Milena Wielemborek.
Odrzucono 2 oferty, które nie spełniają kryteriów postępowania: Katarzyna Bogus, Michalina Dziedzic.

Rozstrzygniecie ogłoszenia 83826

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Świadczenia Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 30 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 5.

Do głównego zakresu czynności Opiekuna należeć będzie:
A. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

• słanie łózka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;
• toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
• mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakładanie czepca przeciwwszawiczego, czesanie;
• obcinanie paznokci;
• zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
• pomoc w ubieraniu;
• zmiana pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
• wymiana worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
• profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej;
• zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku;
• pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
• czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
• karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG (metodą porcji) lub pomoc podczas jej karmienia;
• utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii;
• inne czynności higieniczne wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb.

B. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności opiekuńcze:

• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
• podawanie leków wcześniej przygotowanych przez rodzinę lub osoby uprawnione;
• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
• aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej i organizacja jej czasu wolnego;
• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
• udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej.

C. Ponadto Opiekun:

• udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
• dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi etc.) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru;
• wykonuje zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
• przekazuje informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
• dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej;
• sprząta – utrzymuje w czystości najbliższe otoczenie, naczynia stołowe i kuchenne, sprzęt pomocniczy ułatwiający codzienne funkcjonowanie (wózek inwalidzki, balkonik) oraz wynosi śmieci;
• ułatwianie kontaktu z rodziną, otoczeniem i środowiskiem lokalnym;
• w razie potrzeby pomaga zapisać się na wizyty lekarskie oraz dowozi podopiecznego do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne itp.; • dokonywanie zakupów dla podopiecznego art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych;

 1. Jednemu Uczestnikowi/-czce Projektu przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Całkowity wymiar zamówienia: 30 Uczestników/czek Projektu * 30 godzin/miesiąc * 18 miesięcy
 2. Zamawiający przewiduje zatrudnienie 8 opiekunów/ek na umowę cywilno-prawną. Jeden opiekun/ka będzie miał/a pod opieką 3 lub 4 Uczestników/-czek Projektu – zatrudnienie będzie w wymiarze 90 godzin miesięcznie (3 Uczestników/czek Projektu pod opieką) lub 120 godzin miesięcznie (4 Uczestników/czek Projektu pod opieką).
 3. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania 30 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki.
 4. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00.
 5. Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia projektu tj. 30.06.2023
 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi np. karta czasu pracy i indywidualna karta usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego i przedkładanie ich w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie zaoferowanej ceny.
Kody CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Warunki udziału w postępowaniu
 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają udokumentowane kwalifikacje (wykształcenie zawodowe) do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie,

i/lub

 • nie posiadają wykształcenia zawodowego ale posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego
 • posiadają predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej – podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
 • posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia,
 • posiadają aktualne prawo jazdy kat. B,
 • posiadają samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,
 • nie są powiązani osobowo ani i kapitałowo z Zamawiającym.
 1. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpowiednich dokumentów.
 2. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia. Predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zostaną zweryfikowane w wyniku oceny oferty w kryterium „Jakości”. Spełnienie kryterium wymaga uzyskania łącznie minimum 15 pkt na podstawie rozwiązania testu osobowości online (https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci) i przekazania wyników w formularzu ofertowym oraz udokumentowania doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.
Sposób złożenia oferty:
 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z częścią V zapytania ofertowego punkt 1 (np., referencje, świadectwo pracy)
 • Dokumenty potwierdzające posiadane aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopię prawa jazdy poświadczonego za zgodność z oryginałem).
 • Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

Sposób złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2021 do godziny 9:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta Na Świadczenie Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania w wymiarze …… (90 lub 120) godzin – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2021/OP”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2021/OP Z DNIA 13.12.2021”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena – 55 % max. 55 punktów
Jakość – 45 % max. 45 punktów

Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Jakość będą końcową oceną oferty. (maks. 100 pkt).
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty za kryterium „Jakość” będą przyznawane na podstawie:

 • Liczby lat doświadczenia realizacji usług opiekuńczych Wykonawcy weryfikowanych na podstawie wypełnionej części „Doświadczenie i kwalifikacje” w Formularzu Ofertowym oraz dołączonych dokumentów do złożonej oferty.

Punktacja:

Od 0 do roku włącznie – 0 punktów
Powyżej roku do 3 lat włącznie – 10 punktów
Powyżej 3 lat do 4 lat włącznie – 15 punktów
Powyżej 4 lat do 5 lat włącznie – 20 punktów
Powyżej 5 lat – 25 punktów

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 25 punktów za doświadczenie.

 • Predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych osób bezpośrednio świadczących usługę obliczone na podstawie rozwiązania testu osobowości online i przekazania wyników w formularzu ofertowym.

Link do testu osobowości:: https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci. Rezultat wykonanego testu prosimy wpisać w formularzu ofertowym w polu: numer „5. Doświadczenie i kompetencje, rubryka 8: Rozwiązałem/am test osobowości”. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów za predyspozycje osobowościowe.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 45 punktów w kryterium Jakości tj. suma punktów za doświadczenie (max 25 punktów) oraz predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne (max 20 punktów).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie Ofertowe FM/2/12/2021/OP
Formularz Ofertowy do zapytania FM/2/12/2021/OP
Formularz Ofertowy do zapytania FM/2/12/2021/OP– wersja do druku
Załącznik nr 1 do zapytania FM/2/12/2021/OP
Załącznik nr 2 do zapytania FM/2/12/2021/OP
Zakres czynności Opiekuna w ramach projektu

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:
Ogłoszenie nr 2021-31775-83826

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE 

Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/3/12/2021/ZP – Kliknij aby pobrać
Oferta 1/12/2021/ZP
Oferta 2/12/2021/ZP
Oferta 3/12/2021/ZP
Oferta 4/12/2021/ZP
Rozstrzygniecie ogłoszenia 84133

Opis

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 50 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Posiłki w pierwszej kolejności będą dostarczane do osób, w przypadku których nie ma możliwości bądź występują istotne utrudnienia w zakresie przygotowania ich samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/opiekunem z projektu albo AOON.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłku w formie dwudaniowego ciepłego obiadu i dostarczenia go do miejsca zamieszkania 50 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki.
Obiady będą dowożone od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 -16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W sobotę i dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy (np., święto) będą dowożone posiłki na kolejny dzień/dni (na niedzielę lub święto w ilości porcji odpowiadającej ilości dni świątecznych) w formie nieprzetworzonej (suchy prowiant) gwarantując ich świeżość w momencie spożycia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki we własnym zakresie i własnymi środkami transportu.
Zamawiający przewiduje maksymalną ilość zestawów obiadowych: 18 250 (50 osób x 365 dni) w 2022 roku + 9 050 (50 osób x 181 dni) w 2023 roku, co w sumie daje 27 300 zestawów obiadowych do 30.06.2023.
Przewidywana ilość posiłków ma charakter szacunkowy, wyżywienie rozliczone będzie na podstawie ilości faktycznie dostarczonych posiłków. Faktyczna ilość zamówionych posiłków będzie uzależniona od liczby osób objętych wsparciem zapewnienia posiłków w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotu i Specyfikację techniczną zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia oraz wykonywane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w „Specyfikacji technicznej zamówienia” i na warunkach zawartych we wzorze umowy.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do samodzielnego wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do samodzielnego wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie w ramach własnego przedsiębiorstwa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawcę w sposób samodzielny.
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
 • Posiadanie przez Wykonawcę w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą, niż 200 tys. zł aktualną polisą ubezpieczeniową na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.
 • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 • „Kryterium społeczne”.
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu powyższych warunków (punkt 1 warunki od a do f) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia.
  3. Warunek „Kryterium społeczne” zostanie spełniony jeśli Wykonawca, podczas całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia i wyłącznie w jego zakresie będzie zatrudniał (umowa o pracę, co najmniej na ½ etatu lub umowa zlecenia z minimalnym wymiarem godzinowym odpowiadającym ½ etatu) min. 1 osobę z niepełnosprawnością lub co najmniej 1 osobę bezrobotną na podstawie skierowania Urzędu Pracy, z wynagrodzeniem nie niższym, niż minimalne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu stosownych przepisów.
  4. Weryfikacja spełnienia warunku „Kryterium społeczne”: Na podstawie dołączonego oświadczenia o zobowiązaniu do zatrudnienia minimum jednej osoby z niepełnosprawnością lub co najmniej 1 osoby bezrobotnej na min. czas realizacji całego Zamówienia (Załącznik 4).
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania wymogu „kryterium społecznego”, jak wyżej, w całym okresie realizacji zamówienia.
  Sposób złożenia oferty:
  1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
  2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2,
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia minimum jednej osoby niepełnosprawnej na czas realizacji całego Zamówienia (załącznik 4).
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania).
  • Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania).

  Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

  Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

  Sposób złożenia oferty:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

  Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2021 do godziny 9:00
  2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
  3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na realizację usługi przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/3/12/2021/ZP”.
  4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/3/12/2021/ZP Z DNIA 15.12.2021”.

  Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

  Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

  Cena – 60 % max. 60 punktów
  Kryterium społeczne – 40 % max. 40 punktów

  Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Kryterium Społeczne będą końcową oceną oferty. (max. 100 pkt)

  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami, obciążeniami i kosztami przygotowania oraz dowozu posiłków.

  Punkty za „kryterium społeczne” będą przyznawane na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o deklaracji zatrudnienia.

  Zamawiający rozumie przez osobę z niepełnosprawnością – osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20 11 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.).

  Oferta otrzyma liczbę punktów według następujących zasad:

  • Wykonawca otrzyma 40 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do czynności przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej dwóch osób: z niepełnosprawnością lub osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy,
  • Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do czynności przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością lub co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania Urzędu Pracy.

  Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

  • przedstawienia dowodu zatrudnienia zadeklarowanej liczby osób z niepełnosprawnością w postaci kserokopii potwierdzonej z oryginałem aktualnej umowy/umów o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych pracownika stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartej z ww. pracownikiem i obejmującej min. czas realizacji zamówienia, zakres obowiązków oraz kopii orzeczenia o niepełnosprawności nie później niż  30 dni po podpisaniu umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.
  • przedstawienia dowodu zatrudnienia zadeklarowanej liczby osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w postaci kserokopii potwierdzonej z oryginałem aktualnej umowy/umów o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych pracownika stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)  zawartej z ww. pracownikiem i obejmującej min. czas realizacji zamówienia,  zakres nie później niż  30 dni  po podpisaniu umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.
  • przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia krajowej ⃰ oferty pracy przedstawionej Urzędowi Pracy, w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 30 dni dnia zawarcia umowy z Zamawiającym. *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667).

  Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz aspekty społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

  Zostanie wybrana oferta tego oferenta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów.

  1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego  postępowania.
  2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających, z tym, że w ofercie uzupełniającej cena zaoferowana musi być niższa, niż w ofercie wcześniej złożonej.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie w dniu 31.12.2021.

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Zapytanie Ofertowe FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 1 do zapytania FM/3/12/2021/ZP – Szczegółowy zakres przedmiotu i specyfikacja techniczna zamówienia
  Załącznik nr 2 do zapytania FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 3 do zapytania FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 4 do zapytania FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 5 do zapytania FM/3/12/2021/ZP – wzór umowy 
  Formularz ofertowy do zapytania FM/3/12/2021/ZP

  Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:

  Ogłoszenie nr 2021-31775-84133

  Zapytanie Ofertowe Uzupełniające z dnia 31/12/2021 do zapytania FM/4/12/2021/TEL   ROZSTRZYGNIĘTE 

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym najkorzystniejszą ofertą jest Oferta złożona przez Oferenta: Dominik Frątczak, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

  Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego uzupełniającego do Zapytania Ofertowego nr FM/4/12/2021/TEL  – Kliknij aby pobrać
  Oferta 1.01.2022_TEL
  Oferta 2.01.2022_TEL
  Oferta 3.01.2022_TEL
  Rozstrzygniecie ogłoszenia 86565

  Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE 

  W terminie do dnia 30.12.2021r. do godziny 09:00 nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe nr FM/4/12/2021/TEL z dnia 21.12.2021. Z powodu braku wpłynięcia ofert za zapytanie ofertowe w dniu 31.12.2021 na Bazę Konkurencyjności  dodano zapytanie uzupełniające/dodatkowe.

  Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/4/12/2021/TEL – Kliknij aby pobrać
  Rozstrzygniecie ogłoszenia 85306

  Podgląd zapytania ofertowego uzupełniającego na Bazie Konkurencyjności:  Ogłoszenie nr 2021-31775-86565

  załączniki do pobrania: 
  Zapytanie Ofertowe FM/4/12/2021/TEL
  Formularz Ofertowy do zapytania FM/4/12/2021/TEL Do DRUKU
  Formularz Ofertowy do zapytania FM/4/12/2021/TEL
  Załącznik nr 1 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
  Załącznik nr 2 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
  Załącznik nr 3 do zapytania FM/4/12/2021/TEL

  Opis

  1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie operatora do Centrum Teleopieki (umowa cywilno- prawna) w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Centrum Teleopieki będzie działało 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę w celu zapewnienia ciągłości teleopieki przy pomocy teleopasek (tzw. „opasek życia”) do monitorowania parametrów życiowych 40 Uczestników/czek projektu.
  2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
  3. Do głównego zakresu czynności Teleopiekuna należeć będzie:

  • Świadczenie usług związanych z obsługą Zamówienia z najwyższą starannością i troską o dobro Uczestników Projektu, zgodnie z Regulaminami i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, z zasadami etyki i najwyższymi standardami postępowania obowiązującymi w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
  • Pełnienie dyżuru w roli teleopiekuna według zaplanowanego grafiku dyżurów, w tym dyżurowanie w formie gotowości do udzielenia wsparcia,
  • Przestrzeganie ustalonych grafików ustalonych przez Zamawiającego,
  • Pozostawanie w gotowości do obsługi alarmów i zgłoszeń z teleopaski zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego comiesięcznymi grafikami świadczenia usług.; Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas reakcji na alarmy i zgłoszenia z opaski wynosi nie więcej niż 120 sekund,
  • Zapoznanie się ze stworzonymi przez Zamawiającego podstawowymi algorytmami postępowania (scenariuszami) obejmującymi typowe, możliwe do przewidzenia sytuacje związane z wystąpieniem alarmu opaski telemedycznej (dotyczącymi m.in. aktywacji czujników opaski, użycia guzika SOS),
  • Obsługa alarmów i zgłoszeń z opaski telemedycznej zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego algorytmami (scenariuszami) postępowania – ustalenie przyczyny ich wystąpienia a także zapewnienie niezwłocznej, adekwatnej do sytuacji i skutecznej interwencji, obejmującej w szczególności:
  – powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności oraz/lub w razie konieczności, wezwanie – zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb pod adres osoby objętej usługą, wraz z podaniem istotnych informacji na temat stanu zdrowia i/lub zaistniałej sytuacji dotyczącej tejże osoby,
  – telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb,
  • Ewidencjonowanie i sporządzanie raportów z obsługiwanych zgłoszeń i alarmów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego: w systemie informatycznym teleopieki lub/oraz na przygotowanych wzorach udostępnionych przez Zamawiającego,
  • Wprowadzanie danych na temat uczestników projektu do systemu informatycznego teleopieki na podstawie zgłoszeń uczestników projektu lub innych osób upoważnionych,
  • Zdawanie raportu na temat zdarzeń mających miejsce podczas dyżuru następującej osobie przejmującej dyżur,
  • Ilość Uczestników Projektu do równoczesnego monitorowania to max 40 osób.
  5. Zamawiający przewiduje średniomiesięcznie następujące ilości godzin:
  Maksymalnie 200 (dwieście) godzin w miesiącu dla Opiekuna Centrum Teleopieki (umowa cywilno-prawna)
  Osoba zatrudniona będzie pracować w weekendy (sobota i niedziela) po 12 godzin oraz 3 razy w tygodniu po 8 godzin na podstawie przygotowanego grafiku. Praca będzie wykonywana w biurze projektu Fundacji MiKa (ul. Dworcowa 2, Łowicz) lub w razie potrzeby zdalnie.

  KOD CPV

  85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

  Warunki udziału w postępowaniu 

  Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a w przypadku osoby prawnej także pracowników zdolnych do wykonania usługi.
  • Posiadanie przez osobę, która będę pracować jako Operator, min. Wykształcenia średniego.
  • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

  Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych oświadczeń Wykonawcy oraz załączonych dokumentów.

  Sposób złożenia oferty:
  1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
  2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania – nie dotyczy os. fizycznych),
  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie min. średnie (ksero dyplomu, poświadczone za zgodność z oryginałem),
  • CV osoby, która ma realizować usługę.

  Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

  Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

  Sposób złożenia oferty:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

  Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2021 do godziny 9:00
  2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
  3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na Operatora Centrum Teleopieki – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/4/12/2021/TEL”.
  4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/4/12/2021/TEL Z DNIA 21.12.2021”.

  Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

  Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:

  Cena – 100 %

  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Załączniki do pobrania 

  Zapytanie Ofertowe FM/4/12/2021/TEL
  Załącznik nr 1 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
  Załącznik nr 2 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
  Formularz Ofertowy do zapytania FM/4/12/2021/TEL

  Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:

  Ogłoszenie nr 2021-31775-85306

   ROZSTRZYGNIĘTE: Magda-Lena Magda Głogowska

   Złożono jedną ofertę:
   Magda-Lena Magda Głogowska
   Granitowa 13/15
   93-521 Łódź

    
   Opis
   1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 8 Opiekunów osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Usługa opieki w miejscu zamieszkania świadczona będzie dla 30 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
   2. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne opiekunów do pracy.
   3. Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny:
   • Organizacja opieki zdrowotnej osoby starszej/niesamodzielnej/z niepełnosprawnościami,
   • Rola i obowiązki opiekuna. Zasady etyczne i aspekty psychologiczne,
   • Omówienie procesu starzenia się organizmu,
   • Czynności związane z opieką i pielęgnacją nad osobami starszymi/niesamodzielnymi/z niepełnosprawnościami,
   • Choroby występujące u osób starszych/niesamodzielnych/z niepełnosprawnościami (np. Demencja, Parkinson, Alzheimer, Cukrzyca, Padaczka, Udar Mózgu),
   • Żywienie osób starszych/niesamodzielnych/z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych,
   • Elementy rehabilitacji i gimnastyki (elementy anatomii, fizjologia starzenia się, elementy terapii ruchowej, gimnastyka na każdy dzień),
   • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
   • Organizacja czasu wolnego,
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy Opiekuna.
   1. Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin szkoleniowych.
   2. Zamawiający informuje, że zajęcia mają być przeprowadzone w formie usług stacjonarnych ewentualnie w formie usług realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym (tzn. zajęcia będą odbywać się obowiązkowo w terminach i godzinach wynikających z harmonogramu zajęć). W przypadku realizacji spotkań w formie stacjonarne, Zamawiający zapewni środki do dezynfekcji, a także maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki. Realizacja zajęć w formie zdalnej będzie możliwa, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej stanie się niemożliwe lub będzie skutkowało wystąpieniem zagrożenia dla uczestników/uczestniczek projektu (w szczególności ze względu na ograniczenia lub zakazy wprowadzane przez rząd Polski w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii).

   Termin i warunki realizacji zamówienia

   1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługi będące przedmiotem zamówienia/ umowy w terminie do dnia 02.2022 roku.
   2. Szkolenie może być realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 w Łowiczu (woj. łódzkie).
   3. Zamawiający zaznacza, że realizacja usługi musi odbyć się w Łowiczu (woj. Łódzkie). Koszty sali ponosi Wykonawca.
   Warunki udziału w postępowaniu
   1. Wykonawca zobowiązuje się do:
    1. przeprowadzenia szkolenia w miejscu i w czasie wg programu przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, w terminie gotowości wskazanym przez Wykonawcę w treści Formularza Ofertowego do niniejszego postępowania,
    2. zapewnienie treści do materiałów szkoleniowych- skryptów w formie papierowej i przekazania ich wszystkim uczestnikom/uczestniczkom, a także jednego egzemplarza dla Zamawiającego. Odbiór materiałów powinien zostać potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika/uczestniczkę szkolenia,
    3. zapewnienia odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia dla całej grupy oraz niezbędnego sprzętu i urządzeń. Miejsce szkolenia musi być zgodne z ogólnymi przepisami BHP, a także musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc. Zamawiający zaznacza, że budynek i sala muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w tym również ruchowymi,
    4. zapewnia: min. 8h szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego, min. 8h szkolenia prowadzonego przez specjalistę ds. BHP, min. 8h szkolenia z wykwalifikowaną pielęgniarką,
    5. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej realizację usługi (m.in. dziennik zajęć, lista obecności, lista potwierdzająca odbiór skryptów z zajęć, testy przed i po sprawdzające wiedzę, protokół nabycia kompetencji, rejestr wydanych zaświadczeń z potwierdzeniem odbioru przez uczestników/uczestniczki),
    6. w przypadku realizacji zajęć metodą on-line rozwiązań umożliwiających monitoring realizowanej usługi,
    7. bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach nieobecności uczestników/uczestniczek, rezygnacjach uczestników/uczestniczek, problemach przez nich zgłaszanych,
    8. przeprowadzenia szkolenia od poniedziałku do soboty  w godzinach 7.00-20.00 w terminie wskazanym przez Wykonawcę, który będzie spójny z kryterium „gotowości do realizacji zamówienia”. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
    9. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
    10. dojazdu na szkolenie trenerów,
    11. informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

   Informujemy, iż wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   1. Zamawiający zapewni:
   • materiały promocyjne do oznakowania materiałów dydaktycznych (logotypy UE), dokumentacji dotyczącej realizowanego wsparcia oraz sal (plakat),
   • ankiety ewaluacyjne do oceny szkoleń przez uczestników/uczestniczki projektu,
   • catering oraz serwis kawowy dla uczestników/uczestniczek szkolenia.
   1. O realizację zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
   • Posiadają lub dysponują kadrą posiadającą: wykształcenie wyższe/zawodowe.

   Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy zgodnie z treścią Zapytania ofertowego lub załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

   Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi (w momencie podpisania umowy) będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań tj.: kopię dokumentów (np. ksero dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia) potwierdzających wymagane powyższe wykształcenie/kwalifikacje.

   • Posiadają lub dysponują kadrą posiadającą: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym.

   Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy zgodnie z treścią Zapytania ofertowego lub załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

   Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi (w momencie podpisania umowy) będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań tj.: CV osoby/ osób  mających realizować szkolenie.

   • W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zaznacza się, że podmioty te muszą posiadać aktualny, tj. nie starszy niż 30 dni na dzień złożenia oferty wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

   Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę dokument np. wydruk ze strony: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris, potwierdzający  aktualny (nie starszy niż 30 dni na dzień złożenia oferty) dokument potwierdzający wpis do RIS  poświadczony co najmniej podpisem przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

   Sposób złożenia oferty:
   1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
   2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
   • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,
   • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
   • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: dotyczy Wykonawcy, który dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia – załącznik nr 3
   • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z częścią V zapytania ofertowego (np. ksero dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia/ inne umożliwiające potwierdzenie wymaganego wykształcenia/kwalifikacji , CV)
   • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania – nie dotyczy os. fizycznych)
   • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię z CEIDG/KRS/innego właściwego rejestru (jeśli dotyczy)
   • nie starszy niż 30 dni na dzień złożenia oferty wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
   1. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.
   2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
   3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.
   4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .
   5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
   6. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia. Pożądane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką.
   7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
   8. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone podpisem Wykonawcy.
   9. Fundacja MiKa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób pisemny i za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
   10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia powinny zostać złożone maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zwrócenia się z zapytaniem przez Zamawiającego.
   11. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
   12. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   13. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym wartość przedmiotu zamówienia brutto. Podana w ofercie cena brutto jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
   14. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
   15. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

   Sposób złożenia oferty:

   1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl.

   Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

   1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2022 do godziny 16:00
   2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
   3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Opiekunów osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/01/2022/SZ”.
   4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/01/2022/SZ”.

   Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

   Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
   1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

   Cena – 60% max. 60 punktów

   Gotowość realizacji usługi – 40 % max. 40 punktów

   Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Gotowość do realizacji usługi będą końcową oceną oferty. (maks. 100 pkt)

   1. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

   Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60 punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   1. Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia

   Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta  zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy zapotrzebowania na konieczność świadczenia usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 10 dni roboczych, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji usługi najpóźniej na 10 dni roboczych przed tym terminem). W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie czasu gotowości, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w czasie powyżej 20 dni roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji zamówienia dłuższy niż 20 dni roboczych otrzymają 0 punktów w kryterium: „Gotowość do realizacji zamówienia”. W kryterium można maksymalnie uzyskać 40 pkt. za gotowość do realizacji zadania poniżej 2 dni roboczych.

   W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny brutto zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

   Dla oceny punktowej ofert w kryterium „gotowość do realizacji zamówienia” zostanie zastosowany następująca metoda obliczenia punktacji:

   za gotowość do realizacji zamówienia poniżej 3 dni – 40 pkt;
   za gotowość do realizacji zamówienia od 3 – 10 dni – 30 pkt;
   za gotowość do realizacji zamówienia od 11 -15 dni – 20 pkt;
   za gotowość do realizacji zamówienia od 16 – 20 dni –10 pkt;
   za gotowość do realizacji zamówienia powyżej 20 dni –0 pkt;

   Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym.

   1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego  postępowania.
   2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający rozpocznie negocjacje z tymi Wykonawcami w celu uzyskania jak najniższej ceny.
   3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie.
   4. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
   5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
   • cena oferty/ofert będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
   • cena najkorzystniejszej oferty/ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
   • nie złożono żadnej oferty.
   1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania (unieważnienia) postępowania, także bez wyboru Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odwołania (unieważnienia) postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania, jeżeli w trakcie trwania postępowania wynikły okoliczności mające wpływ na prawidłowy wybór Wykonawcy.

   Dokumenty do pobrania 

   Zapytanie Ofertowe FM/1/01/2022/SZ
   FORMULARZ OFERTOWY FM/1/01/2022/SZ FORMULARZ OFERTOWY FM/1/01/2022/SZ wersja PDF
   Załącznik nr1 FM/1/01/2022/SZ
   Załącznik nr2 FM/1/01/2022/SZ
   Załącznik nr3 FM/1/01/2022/SZ

    ROZSTRZYGNIĘTE: Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

    Złożono jedną ofertę:
    Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
    ul. Powstańców 1863r nr 12
    99-400 Łowicz

    Opis 
    1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest przygotowanie i dostawa usługi cateringowej dla 8 uczestników szkolenia Opiekun osoby niesamodzielnej w miejscu zamieszkania. Usługa opieki w miejscu zamieszkania świadczona będzie dla 30 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    2. Szkolenie jest przewidziane na 80 h, to jest 10 dni dla 8 uczestników. W sumie przewidziane jest ok 97 posiłków. Rzeczywista liczba posiłków oraz harmonogram szkolenia zostanie ustalony z Oferentem najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
    3. Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa 2 daniowego posiłku oraz serwisu kawowego.
    4. Oferent zapewnia dwa pełnowartościowe posiłki w formie zupy obiadowej (min 300 ml na osobę) oraz drugiego dania obiadowego [w przypadku zapotrzebowania (osoby z niepełnosprawnościami, dieta, wegetarianizm itp.) – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników]. Gramatura drugiego dania (mięso lub ryba/ danie główne jarskie) po wysmażeniu 140g-150g/os., surówka 150g/os., dodatki skrobiowe 250g/os.
    5. Oferent zapewnia serwis kawowy w godzinach realizacji szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przerwa kawowa obejmuje: kawę z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka), herbatę z dodatkami (cukier, cytryna), woda mineralna/gazowana/sok owocowy oraz słodką przekąskę (np. min dwa rodzaje ciastek, ciasto).
    6. Oferent zapewnienia własne naczynia zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
    7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługi będące przedmiotem zamówienia/ umowy w terminie do dnia 02.2022 roku w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego który będzie spójny z kryterium „gotowości do realizacji zamówienia”
    8. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 w Łowiczu (woj. łódzkie).
    9. Zamawiający zaznacza, że realizacja usługi musi odbyć się w Łowiczu (woj. Łódzkie).
    10. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem posiłków ponosi Oferent.
    Warunki udziału w postępowaniu
    1. Oferent składając ofertę zobowiązuje się do:
     1. świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych,
     2. przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,
     3. przygotowywania posiłków na bazie produktów i surowców wysokiej jakości,
     4. uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału w kursie osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
    2. W związku ze świadczeniem usług cateringu Oferent jest zobowiązany do:
    • używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych;
    • przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.);
    • dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników;
    • kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków;
    • zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

    Informujemy, iż wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
    1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
    2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
    • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,
    • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
    • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię z CEIDG/KRS/innego właściwego rejestru (jeśli dotyczy).
    1. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.
    2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
    3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.
    4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .
    5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
    6. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia. Pożądane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką.
    7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
    8. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone podpisem Wykonawcy.
    9. Fundacja MiKa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób pisemny i za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
    10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia powinny zostać złożone maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zwrócenia się z zapytaniem przez Zamawiającego.
    11. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
    12. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
    13. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym wartość przedmiotu zamówienia brutto. Podana w ofercie cena brutto jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
    14. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
    15. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    Sposób złożenia oferty:

    1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl.

    Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

    1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2022 do godziny 20:00
    2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
    3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na catering FM/2/01/2022/C”
    4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: Oferta na catering „FM/2/01/2022/C”.

    Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
    1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
    • Cena – 60% max. 60 punktów
    • Gotowość realizacji usługi – 40 % max. 40 punktów

    Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Gotowość do realizacji usługi będą końcową oceną oferty. (maks. 100 pkt).

    Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

    Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia

    Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta  zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy zapotrzebowania na konieczność świadczenia usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 10 dni roboczych, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji usługi najpóźniej na 10 dni roboczych przed tym terminem). W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie czasu gotowości, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w czasie powyżej 20 dni roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji zamówienia dłuższy niż 20 dni roboczych otrzymają 0 punktów w kryterium: „Gotowość do realizacji zamówienia”. W kryterium można maksymalnie uzyskać 40 pkt. za gotowość do realizacji zadania poniżej 2 dni roboczych.

    W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny brutto zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

    Dla oceny punktowej ofert w kryterium „gotowość do realizacji zamówienia” zostanie zastosowany następująca metoda obliczenia punktacji:

    za gotowość do realizacji zamówienia poniżej 3 dni – 40 pkt;
    za gotowość do realizacji zamówienia od 3 – 10 dni – 30 pkt;
    za gotowość do realizacji zamówienia od 11 -15 dni – 20 pkt;
    za gotowość do realizacji zamówienia od 16 – 20 dni –10 pkt;
    za gotowość do realizacji zamówienia powyżej 20 dni –0 pkt;

    Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym.

    Dokumenty do pobrania 

    Zapytanie Ofertowe FM/2/01/2022/C
    FORMULARZ OFERTOWY FM/2/01/2022/C wersja PDF FORMULARZ OFERTOWY FM/2/01/2022/C 
    Załącznik nr1 FM/2/01/2022/C 
    Załącznik nr2 FM/2/01/2022/C

    Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE

    https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/102730?fbclid=IwAR03Hcr5hGK4upX6tgKPwbiIyZZleTcwMbHZY4DoFwAEV-0Dhx9s-uP8FOM

    Załączniki

    DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-04-06

    1. 1. ZAPYTANIE_OFERTOWE_ uzupełniające Pobierz

    2. 2. FORMULARZ_OFERTOWY_uzup. FM2122021OP Pobierz

    3. 3. załącznik_nr1_do zap. Uzup. FM2122021OP Pobierz

    4. 4. Załącznik_nr2_uzup Pobierz

    Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja Świadczenia Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 3 lub 4 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.

    1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

    1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 3. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu: 30 osób niesamodzielnych na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim, których stan zdrowia lub niepełnosprawności wymaga osobistego wsparcia w codziennych potrzebach życiowych.
    2. Zakres i harmonogram udzielania wsparcia ustalany będzie dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.
    3. Do głównego zakresu czynności Opiekuna należeć będzie: A. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności higieniczne i pielęgnacyjne: • słanie łózka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną; • toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
    • mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakładanie czepca przeciwwszawiczego, czesanie;
    • obcinanie paznokci       
    • zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
    • pomoc w ubieraniu;
    • zmiana pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
    • wymiana worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
    • profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej;
    • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku;
    • pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
    • czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
    • karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG (metodą porcji) lub pomoc podczas jej karmienia;
    • utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii;
    • inne czynności higieniczne wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb. B. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności opiekuńcze:
    • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
    • podawanie leków wcześniej przygotowanych przez rodzinę lub osoby uprawnione;
    • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
    • aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej i organizacja jej czasu wolnego; • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
    • udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych; • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej. C. Ponadto Opiekun:
    • udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
    • dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi etc.) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru;
    • wykonuje zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
    • przekazuje informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
    • dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej;
    • sprząta – utrzymuje w czystości najbliższe otoczenie, naczynia stołowe i kuchenne, sprzęt pomocniczy ułatwiający codzienne funkcjonowanie (wózek inwalidzki, balkonik) oraz wynosi śmieci;
    • ułatwianie kontaktu z rodziną, otoczeniem i środowiskiem lokalnym;
    • w razie potrzeby pomaga zapisać się na wizyty lekarskie oraz dowozi podopiecznego do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne itp.;
    • dokonywanie zakupów dla podopiecznego art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych;
    1. Jednemu Uczestnikowi/-czce Projektu przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Całkowity wymiar zamówienia: 30 Uczestników/czek Projektu * 30 godzin/miesiąc * 18 miesięcy
    2. Zamawiający przewiduje zatrudnienie łącznie 1 opiekunów/ek na umowę cywilno-prawną. Jeden opiekun/ka będzie miał/a pod opieką 3 lub 4 Uczestników/-czek Projektu – zatrudnienie będzie w wymiarze 90 lub 120 godzin miesięcznie (3 lub 4 Uczestników/czek Projektu pod opieką).
    3. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania 3 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki. 9. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00

    Opis

    Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE

    1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja Świadczenia Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania.

    Usługa świadczona będzie dla 3 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 3. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu: 30 osób niesamodzielnych na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim, których stan zdrowia lub niepełnosprawności wymaga osobistego wsparcia w codziennych potrzebach życiowych. 4. Zakres i harmonogram udzielania wsparcia ustalany będzie dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. 5. Do głównego zakresu czynności Opiekuna należeć będzie:

    A. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

    • słanie łózka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;

    • toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;

    • mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakładanie czepca przeciwwszawiczego, czesanie;

    • obcinanie paznokci

    • zmiana bielizny osobistej i pościelowej;

    • pomoc w ubieraniu;

    • zmiana pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;

    • wymiana worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;

    • profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej;

    • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku;

    • pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;

    • czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;

    • karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG (metodą porcji) lub pomoc podczas jej karmienia; • utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii;

    • inne czynności higieniczne wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb.

    B. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności opiekuńcze:

    • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;

    • podawanie leków wcześniej przygotowanych przez rodzinę lub osoby uprawnione;

    • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

    • aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej i organizacja jej czasu wolnego;

    • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;

    • udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych; • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej. C. Ponadto Opiekun:

    • udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

    • dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi etc.) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru;

    • wykonuje zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;

    • przekazuje informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;

    • dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej;

    • sprząta – utrzymuje w czystości najbliższe otoczenie, naczynia stołowe i kuchenne, sprzęt pomocniczy ułatwiający codzienne funkcjonowanie (wózek inwalidzki, balkonik) oraz wynosi śmieci;

    • ułatwianie kontaktu z rodziną, otoczeniem i środowiskiem lokalnym;

    • w razie potrzeby pomaga zapisać się na wizyty lekarskie oraz dowozi podopiecznego do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne itp.; 

    • dokonywanie zakupów dla podopiecznego art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych;

    6. Jednemu Uczestnikowi/-czce Projektu przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Całkowity wymiar zamówienia: 30 Uczestników/czek Projektu * 30 godzin/miesiąc * 18 miesięcy

    7. Zamawiający przewiduje zatrudnienie łącznie 1 opiekunów/ek na umowę cywilno-prawną. Jeden opiekun/ka będzie miał/a pod opieką 3 Uczestników/-czek Projektu – zatrudnienie będzie w wymiarze 90 godzin miesięcznie (3 Uczestników/czek Projektu pod opieką). 8. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania 3 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki. 9. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00 IV. Termin i warunki realizacji zamówienia

    1. Czas realizacji: od dnia podpisania umowy (czerwiec 2022) do dnia zakończenia projektu tj. 30.06.2023 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi np. karta czasu pracy i indywidualna karta usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego i przedkładanie ich w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi.

    3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie zaoferowanej ceny.

    4. Zwrot kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych (np. dojazdu do podopiecznych) będzie dokonywany na podstawie ewidencji kilometrowej pojazdu, dostarczonej przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi.

    5. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług opiekuńczych wykonywanych przez Wykonawcę. V. Warunki udziału w postępowaniu 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    • posiadają udokumentowane kwalifikacje (wykształcenie zawodowe) do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie, i/lub

    • nie posiadają wykształcenia zawodowego ale posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,

    • posiadają predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej – podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych; • posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia,

    • posiadają aktualne prawo jazdy kat. B,

    • posiadają samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych, 

    • nie są powiązani osobowo ani i kapitałowo z Zamawiającym.

    2. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpowiednich dokumentów.

    3. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia. Predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zostaną zweryfikowane w wyniku oceny oferty w kryterium „Jakości”. Spełnienie kryterium wymaga uzyskania łącznie minimum 15 pkt na podstawie rozwiązania testu osobowości online (https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci) i przekazania wyników w formularzu ofertowym oraz udokumentowania doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.

    Kody CPV

    85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

    Warunki, jakie musi spełniać oferent

    Wiedza i doświadczenie

    1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    • posiadają udokumentowane kwalifikacje (wykształcenie zawodowe) do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie, i/lub

    • nie posiadają wykształcenia zawodowego ale posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,

    • posiadają predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej – podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

    • posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia,

    • posiadają aktualne prawo jazdy kat. B,

    • posiadają samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,

    • nie są powiązani osobowo ani i kapitałowo z Zamawiającym. 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpowiednich dokumentów.

    3. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia. Predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zostaną zweryfikowane w wyniku oceny oferty w kryterium „Jakości”. Spełnienie kryterium wymaga uzyskania łącznie minimum 15 pkt na podstawie rozwiązania testu osobowości online (https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci) i przekazania wyników w formularzu ofertowym oraz udokumentowania doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.

    https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111004?fbclid=IwAR3e3lMC0EAU-jHOn1dSEJXfgsqzhCM2auTwAKHocpeQthtzrm_MEjaQRDA

    Kategorie: