Statut Fundacji „MiKa”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „MiKa” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Bartosiewicz zwanych dalej Fundatorem,

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Bobrowa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Polityki Społecznej.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§5

Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne;

§6

Fundacja może prowadzić określoną w statucie działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego;

§7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą określoną w statucie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej; 

§8

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód w całości przeznaczony jest na działania statutowe;

§9

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§10

Cele i zasady działania fundacji to:

 1. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej
 2. Działalność edukacyjna w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia i zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia,
 3. Pomoc społeczna i charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działanie na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych, promocja i organizacja wolontariatu,
 4. Promocja zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
 5. Wsparcie rozwoju oraz mobilizacja osób niepełnosprawnych (kompleksowa rehabilitacja medyczna i społeczna osób niepełnosprawnych, wsparcie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań interdyscyplinarnych, terapia i pomoc społeczna; włączanie osób niepełnosprawnych w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa narodowego i kulturowego, animaloterapii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, akademii sportowych; tworzenie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji),
 6. Działanie na rzecz poprawy jakości żywienia w placówkach publicznych, ze szczególnym naciskiem na przedszkola i szkoły.
 7. Animowanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy producentami żywności i konsumentami.
 8. Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji.
 9. Promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży i osób starszych
 10. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia z edukacją prozdrowotną,
 11. Krzewienie wśród dzieci i młodzieży zasad Fair Play w sporcie i poza sportem, zachowań ekologicznych i proekologicznych, zasad ochrony przyrody, praw i zasad ochrony zwierząt,
 12. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, edukacji, kultury, ekologii oraz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,
 13. Pomoc dzieciom, młodzieży, w rozwijaniu własnych zainteresowań i talentów,
 14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 15. Integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 16. Pomoc osobom uzależnionym, a także zagrożonym wykluczeniem społecznym
 17. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu,
 18. Walka z wykluczeniem społecznym,
 19. Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w celu odkłamywania i przekazywania prawdy o historii,
 20. Promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz wszelkich tradycji narodowych.
 21. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 22. Promocja integracji osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczeństwa

§11

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez
 2. Przygotowywanie posiłków dla osób niepełnosprawnych
 3. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych, promujących idee Fundacji,
 4. Edukacja kulturalna, ekologiczna i sportowa dzieci i młodzieży w postaci organizowanych warsztatów, lekcji i zajęć praktycznych.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu,
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań edukacyjnych, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, pokazów filmów edukacyjnych;
 7. Organizowanie warsztatów (kulinarnych, dietetycznych), konferencji, pokazów, degustacji;
 8. Organizacje spotkań i zajęć sportowych, ekologicznych, kulturalnych
 9. Organizowanie i prowadzenie konferencji na tematy objęte celami Fundacji,
 10. Działalność wydawniczą (broszury, książeczki dla dzieci, książki -poradniki),
 11. Działalność internetową (portale i internetowe sklepy specjalistyczne),
 12. Wolontariat,
 13. Współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz osobami prawnymi,
 14. Sesje fotograficzne,
 15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 16. Udzielenie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej,
 17. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji,
 18. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
 19. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej,
 20. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
 21. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
 22. Organizowania imprez na różną skalę, mających na celu promocje aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywę dla alkoholu, narkotyków czy wandalizmu,
 23. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej,
 24. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
 25. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, służących realizacji zadań statutowych,
 26. Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji,
 27. Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych,
 28. Prowadzenie telefonu zaufania
 29. Organizowanie opieki wytchnieniowej rodzinom, które tego potrzebują
 30. Działalność charytatywną, przejawiającą się w świadczeniu wsparcia finansowego, prawnego, organizacyjnego osobom potrzebującym,
 31. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 32. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
 33. Wsparcie psychologiczne, psychoedukację dla osób potrzebujących,
 34. Działania na rzecz ochrony praw człowieka,
 35. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 36. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 37. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób potrzebujących i ich rodzin,

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500  zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13

Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. odpłatnej działalności statutowej,
 2. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 3. darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych,
 4. dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty,
 5. grantów, i innych funduszy celowych,
 6. działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności statutowej,
 7. odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe,
 8. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w następującym zakresie:

 1. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 3. PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 4. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 5. PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
 6. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 7. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 8. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 9. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 10. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 11. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 12. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 13. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 14. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 15. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 16. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 17. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 18. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§15

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 2.  Prezesem Zarządu może zostać Fundator. Fundator ustanawia pierwszy skład Zarządu w osobie prezes zarządu- Katarzyna Bartosiewicz. O powołaniu kolejnych członków decyduje Zarząd w formie uchwały.
 3.   Zarząd Fundacji ustanawiany jest na czas bezterminowy.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu,
 5. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§19

 1. W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W umowach między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatora.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może także  dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd i Fundator bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.