O Projekcie

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany jest w przez Powiat Łowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie z Gminą Zduny, Fundacją MiKa oraz Fundacją ESPA w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B005/21-00 z dnia 18 Listopada 2021r.t zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Powiatem Łowickim. Łączna wartość projektu wynosi: 5 232 211,54 zł, łączna kwota dofinansowania: 4 447 461,54 zł.

Główny cel projektu


Głównym celem projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w powiecie łowickim w formie: wsparcia w postaci rozwoju usług  socjalnych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z teleopieką, usług Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej, usług specjalistycznych w formie transportu osób niesamodzielnych, usług terapii ruchem-treningu funkcjonalnego wraz z poradnictwem psychologa dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, usług zapewnienia posiłków, prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlicy środowiskowej dla dzieci umieszczonych w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych w Gminie Zduny. Działania nakierowane będą na świadczenie usług lokalnie w warunkach domowych. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 238 mieszkańców powiatu łowickiego (138 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 60 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 40 osób z otoczenia). Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne  w powiecie łowickim.

W ramach projektu zostanie utworzonych:
 • 11 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 UP (18K i 12M), 1 Miejsce Świadczenia Usług Społecznych w formie teleopieki;
 • 5 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych w formie usług Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej dla 15 UP (10K i 5M);
 • 1 Miejsce Świadczenia Usług Społecznych w postaci wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 100 UP (56K i 44M),
 • 2 Miejsca Świadczenia Usług Społecznych w formie usługi treningu funkcjonalnego i 1 Miejsca Świadczenia Usług Społecznych w formie wsparcia psychologicznego dla 30 UP (16K i 14M) oraz 20 os. otoczenia osób niesamodzielnych
 • 30 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych w postaci utworzenia placówki wsparcia dziennego- świetlicy środowiskowej prowadzonej w formie opiekuńczej;
 • 8 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych -osoby świadczące sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 8 Uczestników projektu- mieszkańców Gminy Zduny.

Prowadzona będzie także usługa zapewnienia posiłków realizowana jako dowożenie posiłków dla 50 UP (30K i 20M) oraz usługa zapewnienia transportu realizowana jako przewozy specjalne dla 50 UP (28K, 22M). Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana IŚW, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie powiatu łowickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności na poziomie lokalnej społeczności.

Realizacja projektu: 12.2021 – 30.06.2023

Partnerzy

Partner Wiodący Projektu: PCPR Łowicz
Adres: ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
telefon: 667-855-886, 46 837-03-44
e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl
strona internetowa: https://pcprlowicz.com.pl/
Koordynator projektu Anna Więcek

Partner nr 1: Gmina Zduny:
Adres: Zduny 1C, 99-440 Zduny,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
telefon: 46 838 75 94, 46 838 74 26 w. 27, 601 076 444
e-mail:  gops@gminazduny.pl; e.myszkowska@gminazduny.pl
strona internetowa: www.gopszduny.naszops.pl
koordynator projektu- Edyta Myszkowska

Partner nr 2: Fundacja MiKa
Adres: ul. Dworcowa 2, 99-400 Łowicz,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
telefon: 663-801-437
e-mail: info@fundacjamika.pl
strona internetowa: https://fundacjamika.pl/
Koordynator projektu: Katarzyna Bartosiewicz, pomoc koordynatora Paulina Fangrat

Partner nr 3: Fundacja ESPA
Adres: ul. K. Myrka 32, 59-220 Legnica,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
telefon: 604-970-790
e-mail: espa@fundacjaespa.org
Koordynator projektu: Norbert Palimąka

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany przez Fundację MiKa

 

Zadanie 2: rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wraz z teleopieką

Usługi Opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania dla 30 Uczestników Projektu. Zakres wsparcia oraz godziny pracy są indywidualnie ustalane z UP zależnie od ich potrzeb. Każdemu uczestnikowi objętemu wsparciem w postaci usług opiekuńczych przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Każda z osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia ma pod opieką kilku UP – 3,4 lub 5 zależnie od potrzeb. Usługi są świadczone od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00. Godziny pracy są indywidualnie ustalane między zleceniobiorcą a Uczestnikiem Projektu, zależnie od zgłoszonych potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb innych. W ramach projektu zatrudnionych jest 8 zleceniobiorców.

Harmonogram wsparcia (godziny wsparcia mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb zgłoszonych przez Uczestników Projektu): 

 1. Pani Katarzyna Małecka, pon. 8:00-15:30, 18:00-19:30; wt. 9:00-15:30, 18:00-19:30; śr. 13:00-15:30, 18:00-19:30; czw. 18:00-19:30; pt. 9:00-16:00, 18:00-19:30; tel. 507 674 940
 2. Pani Mielna Wielemborek, pon. 9:00-14:30, śr. 9:00-14:30, czw. 12:00-14:30, pt. 9:00-14:30, tel. 533 202 503
 3. Pani Anna Zwolińska, tel. 513 473 643 – rozwiązanie umowy w dniu 31.05.2022
 4. Pani Aleksandra Różycka, pon. 8:00-15:30, wt. 8:00-15:30, śr. 8:00-10:00, 11:00-14:30, czw. 8:00-13:00, pt. 8:00-14.30; tel. 605 942 130,
 5. Pani Magdalena Charążka, pon. 8:30-14:30, wt. 8:30-11:30, śr. 8:30-13:30, pt. 8:30-17:30; tel. 601 722 714
 6. Pani Michalina Dziedzic, tel. 791 672 535 – rozwiązanie umowy w dniu 26.09.2022 
 7. Pani Nina Łazęcka, pon. 9:00-15:30, wt. 9:00-15:00, śr. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:00, pt. 9:00-15:00; tel. 601 521 728
 8. Pani Anna Koza, tel. 603 505 715 – rozwiązanie umowy w dniu 1.05.2022
 9. Pani Dorota Nowicka, pon. 8:00-16:00, wt. 14:00-16:30, śr. 8:00-16:00, czt. 14:00-16:30, pt. 8:00-16:00, sob. 14:00-16:30; tel. 519 863 553
 10. Pani Kamila Gajda, pon. 8:00-16:00, śr. 8:00-16:00, pt. 8:00-16:00, tel. 797 417 615 – rozwiązanie umowy w dniu 14.11.2022
 11. Pani Beata Karczewska, pon.-czw. 8:00-16:00, pt. 9:00-15:00,  tel. 500 454 039
 12. Pani Aleksandra Baranowska, pon. 8:00-16:00, śr. 8:00-16:00, pt. 8:00-16:00, tel. 606 317 523

Centrum Teleopieki

Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracownicy Centrum Teleopieki pracują zgodnie z ustalonym na dany miesiąc grafikiem, tak aby zapewnić ciągłość pracy Centrum.

Operatorzy Centrum Teleopieki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę zdalnie, na podstawie grafików na dany miesiąc:

 1. Pani Agnieszka Mikrut, tel. 504 297 908
 2. Pani Alicja Dziurdziak, tel. 733 257 473
 3. Pan Łukasz Baleja, tel. 783 506 696
 4. Pani Agnieszka Pacler, tel. 575 950 625

Operator Centrum Teleopieki, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, pracuje w weekendy oraz w razie potrzeby w tygodniu w celu zapewnienia usług Centrum Teleopieki 24 godziny na dobę, 7 dni. Zajmuje się też dostarczaniem urządzeń, umów i kart informacyjnych do Uczestników Projektu a także wymianą wadliwego sprzętu.

 1. Pan Dominik Frątczak, tel. 791 967 550

 Wolontariusze Usług Opiekuńczych

Usługi opiekuńcze wspierane są przez 6 wolontariuszy, realizowane są na bieżąco, w terminie dostosowanym do zapotrzebowania zgłoszonego przez Uczestnika Projektu oraz świadczone są w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. Wolontariusze wspierają też w razie potrzeby pracowników Centrum Teleopieki w celu zapewnienia usług Centrum Teleopieki 24 godziny na dobę, 7 dni. Wolontariusze, w ramach Centrum Teleopieki pracują w biurze Fundacji MiKa lub w uzasadnionych przypadkach zdalnie.

Wolontariusze:

 1. Pani Marlena Baleja, tel. 661 853 626
 2. Pani Michał Wojciechowski, tel. 609 156 121
 3. Pani Klaudia Wojciechowska, tel. 534 721 444
 4. Pani Magdalena Charążka, tel. 601 722 714
 5. Pani Katarzyna Małecka, tel. 507 674 940
 6. Pan Maciej Mikrut

 

 

OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/12/2021/OZ Z DNIA 13.12.2021 dotyczące dostarczenia opasek (tzw. „opaski życia”) wraz z dostępem do systemu informatycznego teleopieki (wraz z konfiguracją)

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE  Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/1/12/2021/OZ –  Kliknij aby pobraćOFERTA 1/12/2021/OZOFERTA 2/12/2021/OZOFERTA 3/12/2021/OZ Rozstrzygniecie ogłoszenia 83770 Opis Przedmiotem niniejszego...