Zapytanie Ofertowe nr FM/2/11/2022/ZP z dnia 14.11.2022

sty 20, 2023

Na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania

Rozstrzygnięte:

Nazwa podmiotu: Jashi Sushi Maciej Jażdżyk

Miejscowość Łowicz

Cena 24,99 PLN


Opis Zapytania Ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 20 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Posiłki w pierwszej kolejności będą dostarczane do osób, w przypadku których nie ma możliwości bądź występują istotne utrudnienia w zakresie przygotowania ich samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/opiekunem z projektu albo AOON.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłku w formie dwudaniowego ciepłego obiadu i dostarczenia go do miejsca zamieszkania 20 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki.
Obiady będą dowożone od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 -16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W sobotę i dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy (np., święto) będą dowożone posiłki na kolejny dzień/dni (na niedzielę lub święto w ilości porcji odpowiadającej ilości dni świątecznych) w formie nieprzetworzonej (suchy prowiant) gwarantując ich świeżość w momencie spożycia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki we własnym zakresie i własnymi środkami transportu.

Zamawiający przewiduje maksymalną ilość zestawów obiadowych: 1220 (20 osób x 61 dni w okresie XI-XII) w 2022 roku + 3620 (20 osób x 181 dni) w 2023 roku, co w sumie daje maksymalnie 4840 zestawów obiadowych do 30.06.2023.

Przewidywana ilość posiłków ma charakter szacunkowy, wyżywienie rozliczone będzie na podstawie ilości faktycznie dostarczonych posiłków. Faktyczna ilość zamówionych posiłków będzie uzależniona od liczby osób objętych wsparciem zapewnienia posiłków w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotu i Specyfikację techniczną zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia oraz wykonywane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w „Specyfikacji technicznej zamówienia” i na warunkach zawartych we wzorze umowy.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do samodzielnego wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do samodzielnego wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie w ramach własnego przedsiębiorstwa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawcę w sposób samodzielny.
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
 • Posiadanie przez Wykonawcę w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą, niż 100 tys. zł aktualną polisą ubezpieczeniową na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.
 • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu powyższych warunków  stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia.

Sposób złożenia oferty:

 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania).
 • Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania).

Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

Sposób złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2022 do godziny 10:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na realizację ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FM/2/11/2022/ZP”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści:: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/11/2022/ZP”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

 1. Cena – 50 % max. 50 punktów
 2. Kryterium społeczne – 30 % max. 30 punktów
 3. Doświadczenie – 20 % max. 20 punktów

Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena, Kryterium Społeczne oraz Doświadczenie będą końcową oceną oferty. (max. 100 pkt)

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami, obciążeniami i kosztami przygotowania oraz dowozu posiłków.

Punkty za „kryterium społeczne” będą przyznawane na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o deklaracji zatrudnienia lub oświadczenia o zatrudnieniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie ostatnich 12 miesięcy

Oferta otrzyma liczbę punktów według następujących zasad:

 • Wykonawca otrzyma 40 pkt w przypadku złożenia deklaracji o zatrudnieniu, co najmniej dwóch osób: z niepełnosprawnością lub osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy do realizacji przedmiotu zamówienia lub oświadczenia o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością  lub osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu, co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością lub co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania z Urzędu Pracy do realizacji przedmiotu zamówienia lub oświadczenia o zatrudnieniu co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością  lub co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania z Urzędu Pracy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

 • przedstawienia dowodu zatrudnienia zadeklarowanej liczby osób z niepełnosprawnością w postaci kserokopii aktualnej umowy/umów o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych
  osobowych pracownika stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartej z ww. pracownikiem i obejmującej min. czas realizacji zamówienia oraz kopii orzeczenia o niepełnosprawności nie później niż  30 dni, po podpisaniu umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.
 •  przedstawienia dowodu zatrudnienia zadeklarowanej liczby osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w postaci  kserokopii aktualnej umowy/umów o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych pracownika stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)  zawartej z ww. pracownikiem i obejmującej min. czas realizacji zamówienia,  nie później niż  30 dni  od dnia podpisania umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.
 • przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia krajowej ⃰ oferty pracy przedstawionej Urzędowi Pracy, w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 30 dni dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.

*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667.)

 • przedstawienia dowodu zatrudnienia w postaci
  kserokopii co najmniej jednej/dwóch osób z niepełnosprawnością  lub co najmniej jednej/dwóch osób bezrobotnych na podstawie skierowania z Urzędu Pracy, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.

Punkty za „doświadczenie” będą przyznawane za liczbę zrealizowanych/będących w trakcie realizacji zamówień o podobnym charakterze do zapytania ofertowego (doświadczenie w żywieniu zbiorowym dla osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością i/lub chorych w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, itp.) w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, na podstawie wykazu z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że usługi te wykonane są należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Warunek będzie spełniony jeżeli usługi dotyczą żywienia zbiorowego dla osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością i/lub chorych. Jeżeli usługi nie dotyczą żywienia zbiorowego – warunek nie będzie spełniony.

Oferta otrzyma liczbę punktów za „doświadczenie”: według następujących zasad:

1-4 usługi – 10 pkt

5-7 usług – 15 pkt

8-10 usług –20 pkt

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena, aspekty społeczne oraz doświadczenie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Zostanie wybrana oferta tego oferenta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów.

 1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego  postępowania.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających, z tym, że w ofercie uzupełniającej cena zaoferowana musi być niższa, niż w ofercie wcześniej złożonej.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie.

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2022-31775-134791