ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2022/TEL Z DNIA 13.12.2022 Na Operatora Centrum Teleopieki

gru 20, 2022

ROZSTRZYGNIĘTE – Brak Ofert

Opis

 1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie operatora do Centrum Teleopieki (umowa cywilno-prawna) w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Centrum Teleopieki będzie działało 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę w celu zapewnienia ciągłości teleopieki przy pomocy  teleopasek (tzw. „opasek życia”) do monitorowania parametrów życiowych 40 Uczestników/czek projektu.
 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Do głównego zakresu czynności Operatora Centrum Teleopieki należeć będzie:
 4. Świadczenie usług związanych z obsługą Zamówienia z najwyższą starannością i troską o dobro Uczestników Projektu, zgodnie z Regulaminami i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, z zasadami etyki i najwyższymi standardami postępowania obowiązującymi w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
 5. Pełnienie dyżuru w roli teleopiekuna według zaplanowanego grafiku dyżurów, w tym dyżurowanie w formie gotowości do udzielenia wsparcia,
 6. Przestrzeganie ustalonych grafików ustalonych przez Zamawiającego,
 7. Pozostawanie w gotowości do obsługi alarmów i zgłoszeń z teleopaski zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego comiesięcznymi grafikami świadczenia usług.; Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas reakcji na alarmy i zgłoszenia z opaski wynosi nie więcej niż 120 sekund,
 8. Zapoznanie się ze stworzonymi przez Zamawiającego podstawowymi algorytmami postępowania (scenariuszami) obejmującymi typowe, możliwe do przewidzenia sytuacje związane z wystąpieniem alarmu opaski telemedycznej (dotyczącymi m.in. aktywacji czujników opaski, użycia guzika SOS),
 9. Obsługa alarmów i zgłoszeń z opaski telemedycznej zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego algorytmami (scenariuszami) postępowania – ustalenie przyczyny ich  wystąpienia a także zapewnienie niezwłocznej, adekwatnej do sytuacji i skutecznej interwencji, obejmującej w szczególności:
  1. powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności oraz/lub w razie konieczności, wezwanie – zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb pod adres osoby objętej usługą, wraz z podaniem istotnych informacji na temat stanu zdrowia i/lub zaistniałej sytuacji dotyczącej tejże osoby,
  1. telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb,
 10. Ewidencjonowanie i sporządzanie na bieżąco raportów z obsługiwanych zgłoszeń i alarmów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego: w systemie informatycznym teleopieki lub/oraz na przygotowanych wzorach udostępnionych przez Zamawiającego,
 11. Wprowadzanie danych na temat uczestników projektu do systemu informatycznego teleopieki na podstawie zgłoszeń uczestników projektu lub innych osób upoważnionych,
 12. Zdawanie raportu na temat zdarzeń mających miejsce podczas dyżuru następującej osobie przejmującej dyżur,
 13. Ilość Uczestników Projektu do równoczesnego monitorowania to max 40 osób,
 • W trakcie realizacji niniejszego Zamówienia Zamawiający przewiduje maksymalnie 1 400 godzin dyżurów Operatora Centrum Teleopieki (od XII.2022 do końca trwania projektu);

Maksymalnie 200 (dwieście) godzin w miesiącu dla jednego Operatora Centrum (umowa cywilno-prawna)

Osoba zatrudniona będzie pracować w weekendy (sobota i niedziela) oraz w tygodniu  na podstawie przygotowanego grafiku. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo ustalenia liczy godzin dyżurów w miesiącu zależnie od potrzeby, w celu zapewnienia pracy Centrum Teleopieki 24/7. Praca będzie wykonywana w biurze projektu Fundacji MiKa (ul. Dworcowa 2, Łowicz) lub w razie potrzeby zdalnie.

KOD CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Warunki udziału w postępowaniu 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a w przypadku osoby prawnej także pracowników zdolnych do wykonania usługi.
 • Posiadanie przez osobę, która będę pracować jako Operator, min. Wykształcenia średniego.
 • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych oświadczeń Wykonawcy oraz załączonych dokumentów.

Sposób złożenia oferty:
 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: dotyczy Wykonawcy, który dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia – załącznik nr 3
 •  Dokumenty potwierdzające wykształcenie min. średnie (ksero dyplomu, poświadczone za zgodność z oryginałem)  oraz CV w przypadku osobistej realizacji zamówienia,
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania – nie dotyczy os. fizycznych),
 • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię z CEIDG/KRS/innego właściwego rejestru (jeśli dotyczy).

Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

Sposób złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2022 do godziny 10:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści:„Oferta na Operatora Centrum Teleopieki – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2022/TEL”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2021/TEL Z DNIA 13.12.2022”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:

Cena – 100 %

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załączniki do pobrania 

Treść zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Formularz ofertowy do druku
załącznik 1 do druku
załącznik 2 do druku
załącznik 3 do druku

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:
Ogłoszenie nr 2022-31775-138743