ZAPYTANIE Uzupełniające nr. 3 Do Zapytania Ofertowego NR FM/2/12/2021/OP Z DNIA 13/12/2021 Na Świadczenie Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania

paź 25, 2022

Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja Świadczenia Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania.

Usługa świadczona będzie dla 3 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 3. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu: 30 osób niesamodzielnych na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim, których stan zdrowia lub niepełnosprawności wymaga osobistego wsparcia w codziennych potrzebach życiowych. 4. Zakres i harmonogram udzielania wsparcia ustalany będzie dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. 5. Do głównego zakresu czynności Opiekuna należeć będzie:

A. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

• słanie łózka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;

• toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;

• mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakładanie czepca przeciwwszawiczego, czesanie;

• obcinanie paznokci

• zmiana bielizny osobistej i pościelowej;

• pomoc w ubieraniu;

• zmiana pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;

• wymiana worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;

• profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej;

• zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku;

• pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;

• czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;

• karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG (metodą porcji) lub pomoc podczas jej karmienia; • utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii;

• inne czynności higieniczne wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb.

B. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności opiekuńcze:

• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;

• podawanie leków wcześniej przygotowanych przez rodzinę lub osoby uprawnione;

• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

• aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej i organizacja jej czasu wolnego;

• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;

• udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych; • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej. C. Ponadto Opiekun:

• udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

• dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi etc.) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru;

• wykonuje zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;

• przekazuje informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;

• dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej;

• sprząta – utrzymuje w czystości najbliższe otoczenie, naczynia stołowe i kuchenne, sprzęt pomocniczy ułatwiający codzienne funkcjonowanie (wózek inwalidzki, balkonik) oraz wynosi śmieci;

• ułatwianie kontaktu z rodziną, otoczeniem i środowiskiem lokalnym;

• w razie potrzeby pomaga zapisać się na wizyty lekarskie oraz dowozi podopiecznego do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne itp.; 

• dokonywanie zakupów dla podopiecznego art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych;

6. Jednemu Uczestnikowi/-czce Projektu przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Całkowity wymiar zamówienia: 30 Uczestników/czek Projektu * 30 godzin/miesiąc * 18 miesięcy

7. Zamawiający przewiduje zatrudnienie łącznie 1 opiekunów/ek na umowę cywilno-prawną. Jeden opiekun/ka będzie miał/a pod opieką 3 Uczestników/-czek Projektu – zatrudnienie będzie w wymiarze 90 godzin miesięcznie (3 Uczestników/czek Projektu pod opieką). 8. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania 3 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki. 9. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00 IV. Termin i warunki realizacji zamówienia

1. Czas realizacji: od dnia podpisania umowy (czerwiec 2022) do dnia zakończenia projektu tj. 30.06.2023 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi np. karta czasu pracy i indywidualna karta usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego i przedkładanie ich w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi.

3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie zaoferowanej ceny.

4. Zwrot kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych (np. dojazdu do podopiecznych) będzie dokonywany na podstawie ewidencji kilometrowej pojazdu, dostarczonej przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi.

5. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług opiekuńczych wykonywanych przez Wykonawcę. V. Warunki udziału w postępowaniu 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• posiadają udokumentowane kwalifikacje (wykształcenie zawodowe) do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie, i/lub

• nie posiadają wykształcenia zawodowego ale posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,

• posiadają predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej – podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych; • posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia,

• posiadają aktualne prawo jazdy kat. B,

• posiadają samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych, 

• nie są powiązani osobowo ani i kapitałowo z Zamawiającym.

2. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpowiednich dokumentów.

3. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia. Predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zostaną zweryfikowane w wyniku oceny oferty w kryterium „Jakości”. Spełnienie kryterium wymaga uzyskania łącznie minimum 15 pkt na podstawie rozwiązania testu osobowości online (https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci) i przekazania wyników w formularzu ofertowym oraz udokumentowania doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.

KODY CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Wiedza i doświadczenie

1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• posiadają udokumentowane kwalifikacje (wykształcenie zawodowe) do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie, i/lub

• nie posiadają wykształcenia zawodowego ale posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,

• posiadają predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej – podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

• posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia,

• posiadają aktualne prawo jazdy kat. B,

• posiadają samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,

• nie są powiązani osobowo ani i kapitałowo z Zamawiającym. 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpowiednich dokumentów.

3. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia. Predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zostaną zweryfikowane w wyniku oceny oferty w kryterium „Jakości”. Spełnienie kryterium wymaga uzyskania łącznie minimum 15 pkt na podstawie rozwiązania testu osobowości online (https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci) i przekazania wyników w formularzu ofertowym oraz udokumentowania doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111004?fbclid=IwAR3e3lMC0EAU-jHOn1dSEJXfgsqzhCM2auTwAKHocpeQthtzrm_MEjaQRDA