ZAPYTANIE Uzupełniające nr. 2 Do Zapytania Ofertowego NR FM/2/12/2021/OP Z DNIA 13/12/2021

paź 25, 2022

Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/102730?fbclid=IwAR03Hcr5hGK4upX6tgKPwbiIyZZleTcwMbHZY4DoFwAEV-0Dhx9s-uP8FOM

ZAŁĄCZNIKI

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-04-06

 1. 1. ZAPYTANIE_OFERTOWE_ uzupełniające Pobierz
 2. 2. FORMULARZ_OFERTOWY_uzup. FM2122021OP Pobierz
 3. 3. załącznik_nr1_do zap. Uzup. FM2122021OP Pobierz
 4. 4. Załącznik_nr2_uzup Pobierz

Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja Świadczenia Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 3 lub 4 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.

1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 3. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu: 30 osób niesamodzielnych na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim, których stan zdrowia lub niepełnosprawności wymaga osobistego wsparcia w codziennych potrzebach życiowych.
 2. Zakres i harmonogram udzielania wsparcia ustalany będzie dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.
 3. Do głównego zakresu czynności Opiekuna należeć będzie: A. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności higieniczne i pielęgnacyjne: • słanie łózka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną; • toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
 • mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakładanie czepca przeciwwszawiczego, czesanie;
 • obcinanie paznokci       
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
 • pomoc w ubieraniu;
 • zmiana pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
 • wymiana worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
 • profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku;
 • pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
 • czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
 • karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG (metodą porcji) lub pomoc podczas jej karmienia;
 • utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii;
 • inne czynności higieniczne wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb. B. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności opiekuńcze:
 • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
 • podawanie leków wcześniej przygotowanych przez rodzinę lub osoby uprawnione;
 • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej i organizacja jej czasu wolnego; • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych; • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej. C. Ponadto Opiekun:
 • udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi etc.) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru;
 • wykonuje zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
 • przekazuje informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
 • dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • sprząta – utrzymuje w czystości najbliższe otoczenie, naczynia stołowe i kuchenne, sprzęt pomocniczy ułatwiający codzienne funkcjonowanie (wózek inwalidzki, balkonik) oraz wynosi śmieci;
 • ułatwianie kontaktu z rodziną, otoczeniem i środowiskiem lokalnym;
 • w razie potrzeby pomaga zapisać się na wizyty lekarskie oraz dowozi podopiecznego do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne itp.;
 • dokonywanie zakupów dla podopiecznego art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych;
 1. Jednemu Uczestnikowi/-czce Projektu przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Całkowity wymiar zamówienia: 30 Uczestników/czek Projektu * 30 godzin/miesiąc * 18 miesięcy
 2. Zamawiający przewiduje zatrudnienie łącznie 1 opiekunów/ek na umowę cywilno-prawną. Jeden opiekun/ka będzie miał/a pod opieką 3 lub 4 Uczestników/-czek Projektu – zatrudnienie będzie w wymiarze 90 lub 120 godzin miesięcznie (3 lub 4 Uczestników/czek Projektu pod opieką).
 3. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania 3 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki. 9. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00