ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/4/12/2021/TEL Z DNIA 21.12.2021 Na Operatora Centrum Teleopieki

paź 25, 2022

Zapytanie Ofertowe Uzupełniające z dnia 31/12/2021 do zapytania FM/4/12/2021/TEL   ROZSTRZYGNIĘTE 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym najkorzystniejszą ofertą jest Oferta złożona przez Oferenta: Dominik Frątczak, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego uzupełniającego do Zapytania Ofertowego nr FM/4/12/2021/TEL  – Kliknij aby pobrać
Oferta 1.01.2022_TEL
Oferta 2.01.2022_TEL
Oferta 3.01.2022_TEL
Rozstrzygniecie ogłoszenia 86565

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE 

W terminie do dnia 30.12.2021r. do godziny 09:00 nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe nr FM/4/12/2021/TEL z dnia 21.12.2021. Z powodu braku wpłynięcia ofert za zapytanie ofertowe w dniu 31.12.2021 na Bazę Konkurencyjności  dodano zapytanie uzupełniające/dodatkowe.

Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/4/12/2021/TEL – Kliknij aby pobrać
Rozstrzygniecie ogłoszenia 85306

Podgląd zapytania ofertowego uzupełniającego na Bazie Konkurencyjności:  Ogłoszenie nr 2021-31775-86565

załączniki do pobrania: 
Zapytanie Ofertowe FM/4/12/2021/TEL
Formularz Ofertowy do zapytania FM/4/12/2021/TEL Do DRUKU
Formularz Ofertowy do zapytania FM/4/12/2021/TEL
Załącznik nr 1 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
Załącznik nr 2 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
Załącznik nr 3 do zapytania FM/4/12/2021/TEL

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie operatora do Centrum Teleopieki (umowa cywilno- prawna) w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Centrum Teleopieki będzie działało 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę w celu zapewnienia ciągłości teleopieki przy pomocy teleopasek (tzw. „opasek życia”) do monitorowania parametrów życiowych 40 Uczestników/czek projektu.
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
3. Do głównego zakresu czynności Teleopiekuna należeć będzie:

• Świadczenie usług związanych z obsługą Zamówienia z najwyższą starannością i troską o dobro Uczestników Projektu, zgodnie z Regulaminami i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, z zasadami etyki i najwyższymi standardami postępowania obowiązującymi w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
• Pełnienie dyżuru w roli teleopiekuna według zaplanowanego grafiku dyżurów, w tym dyżurowanie w formie gotowości do udzielenia wsparcia,
• Przestrzeganie ustalonych grafików ustalonych przez Zamawiającego,
• Pozostawanie w gotowości do obsługi alarmów i zgłoszeń z teleopaski zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego comiesięcznymi grafikami świadczenia usług.; Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas reakcji na alarmy i zgłoszenia z opaski wynosi nie więcej niż 120 sekund,
• Zapoznanie się ze stworzonymi przez Zamawiającego podstawowymi algorytmami postępowania (scenariuszami) obejmującymi typowe, możliwe do przewidzenia sytuacje związane z wystąpieniem alarmu opaski telemedycznej (dotyczącymi m.in. aktywacji czujników opaski, użycia guzika SOS),
• Obsługa alarmów i zgłoszeń z opaski telemedycznej zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego algorytmami (scenariuszami) postępowania – ustalenie przyczyny ich wystąpienia a także zapewnienie niezwłocznej, adekwatnej do sytuacji i skutecznej interwencji, obejmującej w szczególności:
– powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności oraz/lub w razie konieczności, wezwanie – zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb pod adres osoby objętej usługą, wraz z podaniem istotnych informacji na temat stanu zdrowia i/lub zaistniałej sytuacji dotyczącej tejże osoby,
– telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb,
• Ewidencjonowanie i sporządzanie raportów z obsługiwanych zgłoszeń i alarmów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego: w systemie informatycznym teleopieki lub/oraz na przygotowanych wzorach udostępnionych przez Zamawiającego,
• Wprowadzanie danych na temat uczestników projektu do systemu informatycznego teleopieki na podstawie zgłoszeń uczestników projektu lub innych osób upoważnionych,
• Zdawanie raportu na temat zdarzeń mających miejsce podczas dyżuru następującej osobie przejmującej dyżur,
• Ilość Uczestników Projektu do równoczesnego monitorowania to max 40 osób.
5. Zamawiający przewiduje średniomiesięcznie następujące ilości godzin:
Maksymalnie 200 (dwieście) godzin w miesiącu dla Opiekuna Centrum Teleopieki (umowa cywilno-prawna)
Osoba zatrudniona będzie pracować w weekendy (sobota i niedziela) po 12 godzin oraz 3 razy w tygodniu po 8 godzin na podstawie przygotowanego grafiku. Praca będzie wykonywana w biurze projektu Fundacji MiKa (ul. Dworcowa 2, Łowicz) lub w razie potrzeby zdalnie.

KOD CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Warunki udziału w postępowaniu 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a w przypadku osoby prawnej także pracowników zdolnych do wykonania usługi.
 • Posiadanie przez osobę, która będę pracować jako Operator, min. Wykształcenia średniego.
 • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych oświadczeń Wykonawcy oraz załączonych dokumentów.

Sposób złożenia oferty:
 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania – nie dotyczy os. fizycznych),
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie min. średnie (ksero dyplomu, poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • CV osoby, która ma realizować usługę.

Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

Sposób złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2021 do godziny 9:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na Operatora Centrum Teleopieki – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/4/12/2021/TEL”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/4/12/2021/TEL Z DNIA 21.12.2021”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:

Cena – 100 %

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załączniki do pobrania 

Zapytanie Ofertowe FM/4/12/2021/TEL
Załącznik nr 1 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
Załącznik nr 2 do zapytania FM/4/12/2021/TEL
Formularz Ofertowy do zapytania FM/4/12/2021/TEL

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2021-31775-85306