ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/3/12/2021/ZP Z DNIA 15.12.2021 Na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania

paź 25, 2022

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE 

Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/3/12/2021/ZP – Kliknij aby pobrać
Oferta 1/12/2021/ZP
Oferta 2/12/2021/ZP
Oferta 3/12/2021/ZP
Oferta 4/12/2021/ZP
Rozstrzygniecie ogłoszenia 84133

Opis

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 50 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Posiłki w pierwszej kolejności będą dostarczane do osób, w przypadku których nie ma możliwości bądź występują istotne utrudnienia w zakresie przygotowania ich samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/opiekunem z projektu albo AOON.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłku w formie dwudaniowego ciepłego obiadu i dostarczenia go do miejsca zamieszkania 50 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki.
Obiady będą dowożone od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 -16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W sobotę i dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy (np., święto) będą dowożone posiłki na kolejny dzień/dni (na niedzielę lub święto w ilości porcji odpowiadającej ilości dni świątecznych) w formie nieprzetworzonej (suchy prowiant) gwarantując ich świeżość w momencie spożycia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki we własnym zakresie i własnymi środkami transportu.
Zamawiający przewiduje maksymalną ilość zestawów obiadowych: 18 250 (50 osób x 365 dni) w 2022 roku + 9 050 (50 osób x 181 dni) w 2023 roku, co w sumie daje 27 300 zestawów obiadowych do 30.06.2023.
Przewidywana ilość posiłków ma charakter szacunkowy, wyżywienie rozliczone będzie na podstawie ilości faktycznie dostarczonych posiłków. Faktyczna ilość zamówionych posiłków będzie uzależniona od liczby osób objętych wsparciem zapewnienia posiłków w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotu i Specyfikację techniczną zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia oraz wykonywane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w „Specyfikacji technicznej zamówienia” i na warunkach zawartych we wzorze umowy.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do samodzielnego wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do samodzielnego wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie w ramach własnego przedsiębiorstwa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawcę w sposób samodzielny.
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
 • Posiadanie przez Wykonawcę w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą, niż 200 tys. zł aktualną polisą ubezpieczeniową na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.
 • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 • „Kryterium społeczne”.
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu powyższych warunków (punkt 1 warunki od a do f) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia.
  3. Warunek „Kryterium społeczne” zostanie spełniony jeśli Wykonawca, podczas całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia i wyłącznie w jego zakresie będzie zatrudniał (umowa o pracę, co najmniej na ½ etatu lub umowa zlecenia z minimalnym wymiarem godzinowym odpowiadającym ½ etatu) min. 1 osobę z niepełnosprawnością lub co najmniej 1 osobę bezrobotną na podstawie skierowania Urzędu Pracy, z wynagrodzeniem nie niższym, niż minimalne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu stosownych przepisów.
  4. Weryfikacja spełnienia warunku „Kryterium społeczne”: Na podstawie dołączonego oświadczenia o zobowiązaniu do zatrudnienia minimum jednej osoby z niepełnosprawnością lub co najmniej 1 osoby bezrobotnej na min. czas realizacji całego Zamówienia (Załącznik 4).
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania wymogu „kryterium społecznego”, jak wyżej, w całym okresie realizacji zamówienia.
  Sposób złożenia oferty:
  1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
  2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2,
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia minimum jednej osoby niepełnosprawnej na czas realizacji całego Zamówienia (załącznik 4).
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania).
  • Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania).

  Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

  Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

  Sposób złożenia oferty:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

  Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2021 do godziny 9:00
  2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
  3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na realizację usługi przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/3/12/2021/ZP”.
  4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/3/12/2021/ZP Z DNIA 15.12.2021”.

  Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

  Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

  Cena – 60 % max. 60 punktów
  Kryterium społeczne – 40 % max. 40 punktów

  Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Kryterium Społeczne będą końcową oceną oferty. (max. 100 pkt)

  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami, obciążeniami i kosztami przygotowania oraz dowozu posiłków.

  Punkty za „kryterium społeczne” będą przyznawane na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o deklaracji zatrudnienia.

  Zamawiający rozumie przez osobę z niepełnosprawnością – osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20 11 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.).

  Oferta otrzyma liczbę punktów według następujących zasad:

  • Wykonawca otrzyma 40 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do czynności przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej dwóch osób: z niepełnosprawnością lub osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy,
  • Wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do czynności przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością lub co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania Urzędu Pracy.

  Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

  • przedstawienia dowodu zatrudnienia zadeklarowanej liczby osób z niepełnosprawnością w postaci kserokopii potwierdzonej z oryginałem aktualnej umowy/umów o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych pracownika stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartej z ww. pracownikiem i obejmującej min. czas realizacji zamówienia, zakres obowiązków oraz kopii orzeczenia o niepełnosprawności nie później niż  30 dni po podpisaniu umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.
  • przedstawienia dowodu zatrudnienia zadeklarowanej liczby osób bezrobotnych na podstawie skierowania Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w postaci kserokopii potwierdzonej z oryginałem aktualnej umowy/umów o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych pracownika stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)  zawartej z ww. pracownikiem i obejmującej min. czas realizacji zamówienia,  zakres nie później niż  30 dni  po podpisaniu umowy o świadczenie usług na rzecz Zamawiającego.
  • przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia krajowej ⃰ oferty pracy przedstawionej Urzędowi Pracy, w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 30 dni dnia zawarcia umowy z Zamawiającym. *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667).

  Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz aspekty społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

  Zostanie wybrana oferta tego oferenta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów.

  1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego  postępowania.
  2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających, z tym, że w ofercie uzupełniającej cena zaoferowana musi być niższa, niż w ofercie wcześniej złożonej.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie w dniu 31.12.2021.

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Zapytanie Ofertowe FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 1 do zapytania FM/3/12/2021/ZP – Szczegółowy zakres przedmiotu i specyfikacja techniczna zamówienia
  Załącznik nr 2 do zapytania FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 3 do zapytania FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 4 do zapytania FM/3/12/2021/ZP
  Załącznik nr 5 do zapytania FM/3/12/2021/ZP – wzór umowy 
  Formularz ofertowy do zapytania FM/3/12/2021/ZP

  Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:

  Ogłoszenie nr 2021-31775-84133