ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2021/OP Z DNIA 13.12.2021 Na Świadczenie Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania

paź 25, 2022

Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE
Pełna lista zleceniobiorców, wyłoniona w trzech zapytaniach ofertowych: 
 1. Anna Katarzyna Koza, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 80 
 2. Magdalena Charążka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 100
 3. Mielna Wielemborek, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85 
 4. Michalina Dziedzic, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
 5. Anna Zwolińska, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
 6. Aleksandra Różycka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
 7. Katarzyna Małecka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 65
 8. Nina Łazęcka, cena brutto brutto: 35zł/h, uzyskane punkty: 85
Zapytanie Ofertowe Uzupełniające z dnia 11/01/2021 do zapytania FM/2/12/2021 ROZSTRZYGNIĘTE

W zapytaniu wyłoniono dwóch zleceniobiorców:

Katarzynę Małecką 
Ninę Łazęcką

Zapytanie Ofertowe Uzupełniające z dnia 29/12/2021 do zapytania FM/2/12/2021 ROZSTRZYGNIĘTE 

W zapytaniu ofertowym uzupełniającym (ogłoszenie nr 2021-31775-86198 z dnia 29/12/2021) wyłoniono 3 zleceniobiorców, z 8 (łącznie 6 w dwóch zapytaniach). W związku z tym, konieczne jest ogłoszenie kolejnego zamówienia uzupełniającego. Dlatego zamawiający wskazuje osoby wyłonione w drugim postępowaniu, jednocześnie nie informując o kwotach zawartych w kryterium cenowym celem dochowania rzetelności wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym. Protokół z zapytania ofertowego będzie dostępny po zakończeniu postępowania. (Kliknij by przejść do ogłoszenia uzupełniającego nr 2022-31775-87590 z dnia 11/01/2022)
Lista wyłonionych zleceniobiorców w drugim postępowaniu: Michalina Dziedzic, Anna Zwolińska, Aleksandra Różycka .
Odrzucono 1 ofertę, która nie spełniaja kryteriów postępowania: Nanny Express Sp. z o. o. .

Rozstrzygniecie ogłoszenia 86198

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z koniecznością ogłoszenia zamówienia uzupełniającego zamawiający wskazuje osoby wyłonione w pierwszym postępowaniu, jednocześnie nie informując o kwotach zawartych w kryterium cenowym celem dochowania rzetelności wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym. Protokół z zapytania ofertowego będzie dostępny po zakończeniu postępowania. (Kliknij by przejść do ogłoszenia uzupełniającego nr 2021-31775-86198)
Lista wyłonionych zleceniobiorców w postępowaniu: Anna Katarzyna Koza, Magdalena Charążka, Milena Wielemborek.
Odrzucono 2 oferty, które nie spełniają kryteriów postępowania: Katarzyna Bogus, Michalina Dziedzic.

Rozstrzygniecie ogłoszenia 83826

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Świadczenia Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 30 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 5.

Do głównego zakresu czynności Opiekuna należeć będzie:
A. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

• słanie łózka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;
• toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
• mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakładanie czepca przeciwwszawiczego, czesanie;
• obcinanie paznokci;
• zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
• pomoc w ubieraniu;
• zmiana pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
• wymiana worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
• profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej;
• zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku;
• pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
• czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
• karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG (metodą porcji) lub pomoc podczas jej karmienia;
• utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii;
• inne czynności higieniczne wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb.

B. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej opiekun planuje, organizuje i wykonuje następujące czynności opiekuńcze:

• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
• podawanie leków wcześniej przygotowanych przez rodzinę lub osoby uprawnione;
• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
• aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej i organizacja jej czasu wolnego;
• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
• udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
• pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej.

C. Ponadto Opiekun:

• udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
• dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi etc.) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru;
• wykonuje zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
• przekazuje informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
• dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej;
• sprząta – utrzymuje w czystości najbliższe otoczenie, naczynia stołowe i kuchenne, sprzęt pomocniczy ułatwiający codzienne funkcjonowanie (wózek inwalidzki, balkonik) oraz wynosi śmieci;
• ułatwianie kontaktu z rodziną, otoczeniem i środowiskiem lokalnym;
• w razie potrzeby pomaga zapisać się na wizyty lekarskie oraz dowozi podopiecznego do lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne itp.; • dokonywanie zakupów dla podopiecznego art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych;

 1. Jednemu Uczestnikowi/-czce Projektu przysługuje 30 godzin opieki w miesiącu. Całkowity wymiar zamówienia: 30 Uczestników/czek Projektu * 30 godzin/miesiąc * 18 miesięcy
 2. Zamawiający przewiduje zatrudnienie 8 opiekunów/ek na umowę cywilno-prawną. Jeden opiekun/ka będzie miał/a pod opieką 3 lub 4 Uczestników/-czek Projektu – zatrudnienie będzie w wymiarze 90 godzin miesięcznie (3 Uczestników/czek Projektu pod opieką) lub 120 godzin miesięcznie (4 Uczestników/czek Projektu pod opieką).
 3. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania 30 Uczestników/-czek Projektu: województwo łódzkie, powiat łowicki.
 4. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00.
 5. Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia projektu tj. 30.06.2023
 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi np. karta czasu pracy i indywidualna karta usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego i przedkładanie ich w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie zaoferowanej ceny.
Kody CPV

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Warunki udziału w postępowaniu
 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają udokumentowane kwalifikacje (wykształcenie zawodowe) do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie,

i/lub

 • nie posiadają wykształcenia zawodowego ale posiadają minimum roczne udokumentowane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego
 • posiadają predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej – podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
 • posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia,
 • posiadają aktualne prawo jazdy kat. B,
 • posiadają samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,
 • nie są powiązani osobowo ani i kapitałowo z Zamawiającym.
 1. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpowiednich dokumentów.
 2. Ocena spełnienia ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia. Predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zostaną zweryfikowane w wyniku oceny oferty w kryterium „Jakości”. Spełnienie kryterium wymaga uzyskania łącznie minimum 15 pkt na podstawie rozwiązania testu osobowości online (https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci) i przekazania wyników w formularzu ofertowym oraz udokumentowania doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.
Sposób złożenia oferty:
 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z częścią V zapytania ofertowego punkt 1 (np., referencje, świadectwo pracy)
 • Dokumenty potwierdzające posiadane aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopię prawa jazdy poświadczonego za zgodność z oryginałem).
 • Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

Wykonawcy ponoszą   wszelkie   koszty  związane   z  przygotowaniem   i  złożeniem      Zamawiający      nie     przewiduje     możliwości     zwrotu     kosztów     przygotowania     oferty     przetargowej.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .

Sposób złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2021 do godziny 9:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta Na Świadczenie Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania w wymiarze …… (90 lub 120) godzin – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2021/OP”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/12/2021/OP Z DNIA 13.12.2021”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena – 55 % max. 55 punktów
Jakość – 45 % max. 45 punktów

Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Jakość będą końcową oceną oferty. (maks. 100 pkt).
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty za kryterium „Jakość” będą przyznawane na podstawie:

 • Liczby lat doświadczenia realizacji usług opiekuńczych Wykonawcy weryfikowanych na podstawie wypełnionej części „Doświadczenie i kwalifikacje” w Formularzu Ofertowym oraz dołączonych dokumentów do złożonej oferty.

Punktacja:

Od 0 do roku włącznie – 0 punktów
Powyżej roku do 3 lat włącznie – 10 punktów
Powyżej 3 lat do 4 lat włącznie – 15 punktów
Powyżej 4 lat do 5 lat włącznie – 20 punktów
Powyżej 5 lat – 25 punktów

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 25 punktów za doświadczenie.

 • Predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych osób bezpośrednio świadczących usługę obliczone na podstawie rozwiązania testu osobowości online i przekazania wyników w formularzu ofertowym.

Link do testu osobowości:: https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci. Rezultat wykonanego testu prosimy wpisać w formularzu ofertowym w polu: numer „5. Doświadczenie i kompetencje, rubryka 8: Rozwiązałem/am test osobowości”. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów za predyspozycje osobowościowe.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 45 punktów w kryterium Jakości tj. suma punktów za doświadczenie (max 25 punktów) oraz predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne (max 20 punktów).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie Ofertowe FM/2/12/2021/OP
Formularz Ofertowy do zapytania FM/2/12/2021/OP
Formularz Ofertowy do zapytania FM/2/12/2021/OP– wersja do druku
Załącznik nr 1 do zapytania FM/2/12/2021/OP
Załącznik nr 2 do zapytania FM/2/12/2021/OP
Zakres czynności Opiekuna w ramach projektu

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:
Ogłoszenie nr 2021-31775-83826