Zapytanie ofertowe NR FM/2/01/2022/C Na catering dla uczestników szkolenia Opiekun os. niesamodzielnej

paź 25, 2022

ROZSTRZYGNIĘTE: Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

Złożono jedną ofertę:
Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
ul. Powstańców 1863r nr 12
99-400 Łowicz

Opis 
 1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest przygotowanie i dostawa usługi cateringowej dla 8 uczestników szkolenia Opiekun osoby niesamodzielnej w miejscu zamieszkania. Usługa opieki w miejscu zamieszkania świadczona będzie dla 30 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 2. Szkolenie jest przewidziane na 80 h, to jest 10 dni dla 8 uczestników. W sumie przewidziane jest ok 97 posiłków. Rzeczywista liczba posiłków oraz harmonogram szkolenia zostanie ustalony z Oferentem najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 3. Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa 2 daniowego posiłku oraz serwisu kawowego.
 4. Oferent zapewnia dwa pełnowartościowe posiłki w formie zupy obiadowej (min 300 ml na osobę) oraz drugiego dania obiadowego [w przypadku zapotrzebowania (osoby z niepełnosprawnościami, dieta, wegetarianizm itp.) – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników]. Gramatura drugiego dania (mięso lub ryba/ danie główne jarskie) po wysmażeniu 140g-150g/os., surówka 150g/os., dodatki skrobiowe 250g/os.
 5. Oferent zapewnia serwis kawowy w godzinach realizacji szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przerwa kawowa obejmuje: kawę z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka), herbatę z dodatkami (cukier, cytryna), woda mineralna/gazowana/sok owocowy oraz słodką przekąskę (np. min dwa rodzaje ciastek, ciasto).
 6. Oferent zapewnienia własne naczynia zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługi będące przedmiotem zamówienia/ umowy w terminie do dnia 02.2022 roku w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego który będzie spójny z kryterium „gotowości do realizacji zamówienia”
 8. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 w Łowiczu (woj. łódzkie).
 9. Zamawiający zaznacza, że realizacja usługi musi odbyć się w Łowiczu (woj. Łódzkie).
 10. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem posiłków ponosi Oferent.
Warunki udziału w postępowaniu
 1. Oferent składając ofertę zobowiązuje się do:
  1. świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych,
  2. przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,
  3. przygotowywania posiłków na bazie produktów i surowców wysokiej jakości,
  4. uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału w kursie osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 2. W związku ze świadczeniem usług cateringu Oferent jest zobowiązany do:
 • używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych;
 • przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.);
 • dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników;
 • kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków;
 • zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

Informujemy, iż wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię z CEIDG/KRS/innego właściwego rejestru (jeśli dotyczy).
 1. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.
 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .
 5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 6. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia. Pożądane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką.
 7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 9. Fundacja MiKa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób pisemny i za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia powinny zostać złożone maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zwrócenia się z zapytaniem przez Zamawiającego.
 11. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
 12. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 13. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym wartość przedmiotu zamówienia brutto. Podana w ofercie cena brutto jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
 14. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 15. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2022 do godziny 20:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na catering FM/2/01/2022/C”
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: Oferta na catering „FM/2/01/2022/C”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
 • Cena – 60% max. 60 punktów
 • Gotowość realizacji usługi – 40 % max. 40 punktów

Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Gotowość do realizacji usługi będą końcową oceną oferty. (maks. 100 pkt).

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta  zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy zapotrzebowania na konieczność świadczenia usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 10 dni roboczych, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji usługi najpóźniej na 10 dni roboczych przed tym terminem). W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie czasu gotowości, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w czasie powyżej 20 dni roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji zamówienia dłuższy niż 20 dni roboczych otrzymają 0 punktów w kryterium: „Gotowość do realizacji zamówienia”. W kryterium można maksymalnie uzyskać 40 pkt. za gotowość do realizacji zadania poniżej 2 dni roboczych.

W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny brutto zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Dla oceny punktowej ofert w kryterium „gotowość do realizacji zamówienia” zostanie zastosowany następująca metoda obliczenia punktacji:

za gotowość do realizacji zamówienia poniżej 3 dni – 40 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia od 3 – 10 dni – 30 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia od 11 -15 dni – 20 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia od 16 – 20 dni –10 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia powyżej 20 dni –0 pkt;

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym.

Dokumenty do pobrania 

Zapytanie Ofertowe FM/2/01/2022/C
FORMULARZ OFERTOWY FM/2/01/2022/C wersja PDF FORMULARZ OFERTOWY FM/2/01/2022/C 
Załącznik nr1 FM/2/01/2022/C 
Załącznik nr2 FM/2/01/2022/C