ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/12/2021/OZ Z DNIA 13.12.2021 dotyczące dostarczenia opasek (tzw. „opaski życia”) wraz z dostępem do systemu informatycznego teleopieki (wraz z konfiguracją)

paź 25, 2022

Zapytanie Ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE 

Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr FM/1/12/2021/OZ –  Kliknij aby pobrać
OFERTA 1/12/2021/OZ
OFERTA 2/12/2021/OZ
OFERTA 3/12/2021/OZ 
Rozstrzygniecie ogłoszenia 83770

Opis

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Dostawcy/Wykonawcy, który dostarczy opaski (tzw. „opaski życia”) i będzie świadczył usługi dostępu do systemu informatycznego teleopieki zintegrowanego z dostarczonymi opaskami (wraz z konfiguracją). Usługa świadczona będzie dla 40 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/-czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu: 40 osób. W przypadku rezygnacji lub śmierci Uczestnika projektu, Zamawiający ma prawo wskazania w to miejsce innej osoby. Zmiana Uczestnika projektu nie będzie miała wpływu na zwiększenie/ zmniejszenie wartości zamówienia.

Założenia merytoryczne:

Część A Dostawa 40 sztuk opasek monitorujących parametry funkcjonalne (“opaski życia”) dla Uczestników Projektu korzystających ze wsparcia w ramach projektu:

• Opaski są urządzeniami medycznymi godnie z dyrektywą 93/42/EEC (do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności)

• Pełna integracja i kompatybilność z platformą teleopieki (patrz część B zamówienia)

• Funkcjonalności:

– Posiadanie przycisku umożliwiającego wezwanie pomocy,

– Możliwość dwukierunkowego połączenia audio – wykonywanie połączeń z opaski w sytuacji alarmowej z wskazanym numerem SOS przez UP oraz możliwość kontaktu przez opiekuna z UP,

– Wyposażenie w detektor upadku – powiadomienie alarmowe do systemu teleopieki lub opiekuna,

– Wyposażenie w lokalizator GPS, umożliwiający wezwanie pomocy do konkretnej lokalizacji oraz ustanowienie tzw. Strefy bezpieczeństwa przez opiekuna,

– Powiadomienie o niskim poziomie naładowania opaski,

• Każda opaska musi zawierać aktywną kartę SIM w okresie trwania umowy,

• Opaska musi przesyłać dane z pomiarów i alertów

• Dostawca zobowiązany jest do serwisu dostarczonych urządzeń będących przedmiotem zamówienia w trakcie trwania projektu.

Część B Świadczenie usługi konfiguracji i całodobowego dostępu do systemu informatycznego teleopieki na min. 18 miesięcy (czas trwania projektu) według poniższej specyfikacji:

• Pełna kompatybilność z opaskami dostarczonymi w ramach część A niniejszego zamówienia,

• Aplikacja do obsługi opaski na telefon,

• Możliwość przypisania opaski do konkretnego pacjenta i zarządzanie numerami kontaktowymi przypisanymi do opaski,

• Odczyt pomiarów i alertów wysyłanych przez opaski,

• Gwarancja płynnej pracy oprogramowania na poziomie min 95% sprawności systemu w okresie użytkowania oprogramowania,

• Wsparcie techniczne obsługi systemu w formie telefonicznej i/lub mailowej w okresie trwania projektu – czas reakcji wsparcia technicznego maksymalnie do 24 godzin,

• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych szkoleń z obsługi oprogramowania, minimum dla 3 osób obsługujących system, w formie online,

• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do systemu informatycznego teleopieki oraz urządzeń instrukcje obsługi nie później niż w dniu dostawy.

Zamawiający zastrzega, że dostarczony sprzęt ma być nowy, objęty gwarancją (minimum 24 m-ce).

Kody CPV

33100000-1 Urządzenia medyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Sposób złożenia oferty:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2021 do godziny 9:00
  2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
  3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na realizację dostarczenia opasek (tzw. „opaski życia”) wraz z dostępem do systemu informatycznego teleopieki (wraz z konfiguracją) – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/12/2021/OZ ”.
  4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/12/2021/OZ Z DNIA 13.12.2021”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osoby wskazanej do kontaktu w imieniu Oferenta na przetwarzanie jej danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
  1. Cena – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 
ZAPYTANIE OFERTOWE FM/1/12/2021/OZ
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania FM/1/12/2021/OZ
Załącznik nr1 do zapytania FM/1/12/2021/OZ
Załącznik nr2 do zapytania FM/1/12/2021/OZ

Podgląd zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:
Ogłoszenie nr 2021-31775-83770