Zapytanie ofertowe FM/1/01/2022/SZ Na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Opiekunów osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania

paź 25, 2022

ROZSTRZYGNIĘTE: Magda-Lena Magda Głogowska

Złożono jedną ofertę:
Magda-Lena Magda Głogowska
Granitowa 13/15
93-521 Łódź

 
Opis
 1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 8 Opiekunów osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Usługa opieki w miejscu zamieszkania świadczona będzie dla 30 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 02 – IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania 01 – IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 2. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne opiekunów do pracy.
 3. Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny:
 • Organizacja opieki zdrowotnej osoby starszej/niesamodzielnej/z niepełnosprawnościami,
 • Rola i obowiązki opiekuna. Zasady etyczne i aspekty psychologiczne,
 • Omówienie procesu starzenia się organizmu,
 • Czynności związane z opieką i pielęgnacją nad osobami starszymi/niesamodzielnymi/z niepełnosprawnościami,
 • Choroby występujące u osób starszych/niesamodzielnych/z niepełnosprawnościami (np. Demencja, Parkinson, Alzheimer, Cukrzyca, Padaczka, Udar Mózgu),
 • Żywienie osób starszych/niesamodzielnych/z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych,
 • Elementy rehabilitacji i gimnastyki (elementy anatomii, fizjologia starzenia się, elementy terapii ruchowej, gimnastyka na każdy dzień),
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Organizacja czasu wolnego,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy Opiekuna.
 1. Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin szkoleniowych.
 2. Zamawiający informuje, że zajęcia mają być przeprowadzone w formie usług stacjonarnych ewentualnie w formie usług realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym (tzn. zajęcia będą odbywać się obowiązkowo w terminach i godzinach wynikających z harmonogramu zajęć). W przypadku realizacji spotkań w formie stacjonarne, Zamawiający zapewni środki do dezynfekcji, a także maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki. Realizacja zajęć w formie zdalnej będzie możliwa, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej stanie się niemożliwe lub będzie skutkowało wystąpieniem zagrożenia dla uczestników/uczestniczek projektu (w szczególności ze względu na ograniczenia lub zakazy wprowadzane przez rząd Polski w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii).

Termin i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługi będące przedmiotem zamówienia/ umowy w terminie do dnia 02.2022 roku.
 2. Szkolenie może być realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 w Łowiczu (woj. łódzkie).
 3. Zamawiający zaznacza, że realizacja usługi musi odbyć się w Łowiczu (woj. Łódzkie). Koszty sali ponosi Wykonawca.
Warunki udziału w postępowaniu
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. przeprowadzenia szkolenia w miejscu i w czasie wg programu przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, w terminie gotowości wskazanym przez Wykonawcę w treści Formularza Ofertowego do niniejszego postępowania,
  2. zapewnienie treści do materiałów szkoleniowych- skryptów w formie papierowej i przekazania ich wszystkim uczestnikom/uczestniczkom, a także jednego egzemplarza dla Zamawiającego. Odbiór materiałów powinien zostać potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika/uczestniczkę szkolenia,
  3. zapewnienia odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia dla całej grupy oraz niezbędnego sprzętu i urządzeń. Miejsce szkolenia musi być zgodne z ogólnymi przepisami BHP, a także musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc. Zamawiający zaznacza, że budynek i sala muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w tym również ruchowymi,
  4. zapewnia: min. 8h szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego, min. 8h szkolenia prowadzonego przez specjalistę ds. BHP, min. 8h szkolenia z wykwalifikowaną pielęgniarką,
  5. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej realizację usługi (m.in. dziennik zajęć, lista obecności, lista potwierdzająca odbiór skryptów z zajęć, testy przed i po sprawdzające wiedzę, protokół nabycia kompetencji, rejestr wydanych zaświadczeń z potwierdzeniem odbioru przez uczestników/uczestniczki),
  6. w przypadku realizacji zajęć metodą on-line rozwiązań umożliwiających monitoring realizowanej usługi,
  7. bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach nieobecności uczestników/uczestniczek, rezygnacjach uczestników/uczestniczek, problemach przez nich zgłaszanych,
  8. przeprowadzenia szkolenia od poniedziałku do soboty  w godzinach 7.00-20.00 w terminie wskazanym przez Wykonawcę, który będzie spójny z kryterium „gotowości do realizacji zamówienia”. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  9. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
  10. dojazdu na szkolenie trenerów,
  11. informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Zamawiający zapewni:
 • materiały promocyjne do oznakowania materiałów dydaktycznych (logotypy UE), dokumentacji dotyczącej realizowanego wsparcia oraz sal (plakat),
 • ankiety ewaluacyjne do oceny szkoleń przez uczestników/uczestniczki projektu,
 • catering oraz serwis kawowy dla uczestników/uczestniczek szkolenia.
 1. O realizację zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
 • Posiadają lub dysponują kadrą posiadającą: wykształcenie wyższe/zawodowe.

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy zgodnie z treścią Zapytania ofertowego lub załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi (w momencie podpisania umowy) będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań tj.: kopię dokumentów (np. ksero dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia) potwierdzających wymagane powyższe wykształcenie/kwalifikacje.

 • Posiadają lub dysponują kadrą posiadającą: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym.

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy zgodnie z treścią Zapytania ofertowego lub załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi (w momencie podpisania umowy) będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań tj.: CV osoby/ osób  mających realizować szkolenie.

 • W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zaznacza się, że podmioty te muszą posiadać aktualny, tj. nie starszy niż 30 dni na dzień złożenia oferty wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę dokument np. wydruk ze strony: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris, potwierdzający  aktualny (nie starszy niż 30 dni na dzień złożenia oferty) dokument potwierdzający wpis do RIS  poświadczony co najmniej podpisem przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Sposób złożenia oferty:
 1. Każdy Wykonawca   może  złożyć  tylko  jedną  ofertę na Formularzu Ofertowym  załączonym do zapytania ofertowego.
 2. Do wypełnionego Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: dotyczy Wykonawcy, który dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia – załącznik nr 3
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z częścią V zapytania ofertowego (np. ksero dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia/ inne umożliwiające potwierdzenie wymaganego wykształcenia/kwalifikacji , CV)
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty (patrz część VI, punkt 4 niniejszego zapytania – nie dotyczy os. fizycznych)
 • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię z CEIDG/KRS/innego właściwego rejestru (jeśli dotyczy)
 • nie starszy niż 30 dni na dzień złożenia oferty wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 1. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.
 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę .
 5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 6. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia. Pożądane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką.
 7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 9. Fundacja MiKa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób pisemny i za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia powinny zostać złożone maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zwrócenia się z zapytaniem przez Zamawiającego.
 11. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
 12. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 13. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym wartość przedmiotu zamówienia brutto. Podana w ofercie cena brutto jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
 14. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 15. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Fundacja MiKa Bobrowa 52, 99- 420 Łyszkowice (w godzinach pracy biura 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: info@fundacjamika.pl.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2022 do godziny 16:00
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
 3. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Opiekunów osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania – ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/01/2022/SZ”.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/01/2022/SZ”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Ofertowym dla celów związanych z postepowaniem o wyłonienie wykonawcy zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena – 60% max. 60 punktów

Gotowość realizacji usługi – 40 % max. 40 punktów

Suma punktów otrzymanych za kryterium Cena i Gotowość do realizacji usługi będą końcową oceną oferty. (maks. 100 pkt)

 1. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60 punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta  zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy zapotrzebowania na konieczność świadczenia usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 10 dni roboczych, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji usługi najpóźniej na 10 dni roboczych przed tym terminem). W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie czasu gotowości, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w czasie powyżej 20 dni roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji zamówienia dłuższy niż 20 dni roboczych otrzymają 0 punktów w kryterium: „Gotowość do realizacji zamówienia”. W kryterium można maksymalnie uzyskać 40 pkt. za gotowość do realizacji zadania poniżej 2 dni roboczych.

W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny brutto zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Dla oceny punktowej ofert w kryterium „gotowość do realizacji zamówienia” zostanie zastosowany następująca metoda obliczenia punktacji:

za gotowość do realizacji zamówienia poniżej 3 dni – 40 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia od 3 – 10 dni – 30 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia od 11 -15 dni – 20 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia od 16 – 20 dni –10 pkt;
za gotowość do realizacji zamówienia powyżej 20 dni –0 pkt;

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym.

 1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego  postępowania.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający rozpocznie negocjacje z tymi Wykonawcami w celu uzyskania jak najniższej ceny.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie.
 4. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
 5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
 • cena oferty/ofert będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
 • cena najkorzystniejszej oferty/ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • nie złożono żadnej oferty.
 1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania (unieważnienia) postępowania, także bez wyboru Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odwołania (unieważnienia) postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania, jeżeli w trakcie trwania postępowania wynikły okoliczności mające wpływ na prawidłowy wybór Wykonawcy.

Dokumenty do pobrania 

Zapytanie Ofertowe FM/1/01/2022/SZ
FORMULARZ OFERTOWY FM/1/01/2022/SZ FORMULARZ OFERTOWY FM/1/01/2022/SZ wersja PDF
Załącznik nr1 FM/1/01/2022/SZ
Załącznik nr2 FM/1/01/2022/SZ
Załącznik nr3 FM/1/01/2022/SZ