Czym się zajmuje asystent osoby z niepełnosprawnością?

cze 24, 2022

Asystent osoby z niepełnosprawnością jest ogromnym wsparciem w życiu na co dzień. Przede wszystkim asystent jest towarzyszem, który pomaga przy wyjściu do sklepu, urzędu, kina itd. Jest bardzo ważną osobą w życiu OzN, ponieważ dzięki jego pomocy osoba może żyć aktywnie prowadząc niezależne i samodzielne życie. Osoba jest szczęśliwsza, ponieważ otrzymuje bardzo dużo swobody i radości z życia. Dzięki takiemu rozwiązaniu członkowie rodziny mogą być spokojni o swoich najbliższych. Dla rodziny jest to także bardzo duża pomoc, ponieważ dzięki asystentowi mają również czas dla siebie i mogą swobodnie wykonywać swoje codzienne obowiązki.

W zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności nie każda osoba z niepełnosprawnością  jest w stanie samodzielnie wykonać pewne czynności czy to w życiu codziennym czy zawodowym. I dlatego w tej sytuacji potrzebna jest jej pomoc. Z myślą właśnie o osobach potrzebujących wsparcia w codzienności w 2001 roku zastał wyodrębniony zawód asystenta osobistego.

Jaka jest rola pracownika wspomagającego?

Przede wszystkim należy wspomnieć jaka rola nie należy do pracownika wspomagającego. Otóż rolą asystenta pracownika nie jest robieniem wszystkich zadań i obowiązków zawodowych za pracownika z niepełnosprawnością.  W taki sposób pracownik posiadający asystenta wspomagającego w pracy, poczułby się odizolowany od swoich zawodowych zadań. W takim razie można zadać sobie pytanie :

Kim jest asystent osobisty wspomagający pracownika z niepełnosprawnością w miejscu jego pracy?

Obowiązkiem wyżej wymienionego asystenta jest to, by jak najbardziej pomóc umożliwić pracownikowi wykonywanie obowiązków pomagając w zlikwidowaniu barier związanych z niepełnosprawnością. Jego pomoc może być bardzo zróżnicowana i dotyczyć wielu obszarów. Zależy od indywidualnych potrzeb oraz od rodzaju niepełnosprawności. Zadania asystenta są określane przez osobę z niepełnosprawnością a ich wypełnianie powinno przynieść zamierzone rezultaty. Z Z założenia ma ułatwiać wykonywanie czynności dnia codziennego i pomagać w zwiększeniu samodzielności.

Asystent pracownika niepełnosprawnego, jakie są wymagania?

Nie ma ściśle określonych kwalifikacji i warunków, jakie należy spełnić, by zostać asystentem osoby z niepełnosprawnością. Najistotniejsze w tej pracy jest wyrozumiałość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Asystent pracownika powinien posiadać umiejętności i doświadczenia, które będą przydatne w pomocy osobie przy konkretnym stanowisku. Taka osoba powinna być przygotowana do wykonywania pewnego rodzaju zadań. Musi umożliwiać sprawniejszą pomoc przy pracy. Decydując się na pracę asystenta wspomagającego trzeba pamiętać, że jest to zawód w którym należy stale podnosić swoje umiejętności w szczególności interpersonalne i komunikacyjne, ponieważ osoba, której się pomaga powinna czuć wsparcie psychiczne. W pracy asystenta najważniejsze jest pozytywne podejście do osób z niepełnosprawnością. Empatia, wyrozumiałość i potrzeba zaangażowania w pomoc drugiej osobie jest najbardziej cenionym zestawem cech charakteru do tej pracy.

Jak przygotować się do roli asystenta wspomagającego pracownika?

W celu jak najlepszego przygotowania się do pracy i wykonywania nowych zadań, kandydat na przyszłego asystenta może odbyć różne kursy oraz dodatkowe szkolenia, które umożliwiają zdobycie umiejętności. Są to umiejętności z zakresu m.in.: przy udzieleniu pierwszej pomocy oraz wymaganej  pomocy osobie poruszającej się na wózku, osobie niewidomej, niesłyszącej i innej niepełnosprawności.

Jak najbardziej pozytywną informacją jest to, że asystentem osoby z niepełnosprawnością może zostać każdy, kto posiada odpowiednie cechy charakteru i chęci do niesienia pomocy innym osobom.

Kto może zostać asystentem osobistym pracownika?
  • wykwalifikowany asystent z zewnątrz,
  • wyznaczony pracownik zatrudniony już u danego pracodawcy.

Co obejmuje wsparcie finansowe z PFRON?

Wsparcie finansowe z PFRON obejmuje zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy. Kosztami kwalifikowanymi są kwoty wynagrodzeń pracownika za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy pracodawcy ze starostą. Przysługuje każdemu pracodawcy zatrudniającemu pracownika z niepełnosprawnością , który potrzebuje wsparcia w zakresie:

– czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,

– czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

W jaki sposób zatrudnić asystenta dla pracownika z niepełnosprawnościami?

Procedura przyznania refundacji kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego dla pracodawcy składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jego formularz stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek należy złożyć do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na:

– miejsce zarejestrowania osoby z niepełnosprawnością jako bezrobotnej albo poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu – w przypadku, gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby;

– miejsce zamieszkania pracodawcy – w pozostałych przypadkach.

W kolejnym etapie, gdy mamy pozytywnie rozpatrzony wniosek przez starostę, który informuje o tym pracodawcę. Wtedy ustalają szczegółowe warunki umowy w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W kolejnym etapie następuje zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu i na jej warunkach zostaje udzielona pomoc finansowa. Szczegółowa umowa określa nie tylko wysokość refundacji, ale również precyzuje warunki udzielonego wsparcia, wzajemne zobowiązania oraz liczbę godzin miesięcznie przeznaczanych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu przez zatrudnionego asystenta.

W jaki sposób złożyć wniosek na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika wspomagającego?

„Pracodawca, który zwraca się o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego osoby niepełnosprawnej składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik 1 do wspomnianego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, w organizacji wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Najczęściej są to:

  • Powiatowe Urzędy Pracy,
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.

Pracodawca powinien pamiętać o załączeniu do wniosku zaświadczenia wystawionego przez lekarza. Zaświadczenie wyraźnie wskazuje na potrzebę  asystenta w miejscu pracy dla danej osoby z niepełnosprawnością. Pracodawca i starosta zawierają umowę i dopiero po jej podpisaniu przysługuje zwrot kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego”.

Jesteśmy Fundacjom, która organizuje i prowadzi szkolenia m.in. na Asystenta osobistego, przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością/starszymi. Całe Nasze szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu, który pozwoli na wykonywanie zawodu. Nasze doświadczenie pozwoliło Nam na przeprowadzenie dużej liczby takich szkoleń. Tym samym dzięki odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym asystentom wiele osób z niepełnosprawnością może prowadzić samodzielne i aktywne życie. Cieszymy się, że starania i zaangażowanie pozwoliło tak wielu osobom podjąć pracę w zawodzie asystenta osobistego. Jeśli czujesz potrzebę aby pracować w zawodzie asystenta osobistego oraz czujesz, że ta praca jest dla Ciebie, zadzwoń do Nas a my chętnie pomożemy. Zapraszamy do kontaktu!

[su_button url=”https://fundacjamika.pl/rs_elements/elementor-504/” target=”blank” background=”#fafaf9″ color=”#f4881f” size=”11″ center=”yes” radius=”round” icon=”https://fundacjamika.pl/wp-content/uploads/2022/03/fundacja-mika-logo.png” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”-1px -1px -2px ” desc=”Oferta Naszych szkoleń!” rel=”lightbox”][/su_button]