Nabór na 3 pracowników Centrum Teleopieki z niepełnosprawnością

gru 22, 2021

Fundacja MiKa w ramach realizacji projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych ogłasza nabór na 3 pracowników telecentrum z niepełnosprawnością.
Centrum Teleopieki będzie działało 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę w celu zapewnienia
ciągłości teleopieki przy pomocy teleopasek (tzw. „opasek życia”) do monitorowania parametrów życiowych 40 Uczestników/czek projektu.

Praca odbywać się będzie w trybie trzy zmianowym, po 8 godzin w dzień lub nocy. Będą to zmiany w godzinach 6:00-14:00, 14:00-22:00 oraz 22:00-6:00. Godziny pracy będą ulegały zmianie co tydzień (na podstawie przygotowanych grafików). Dodatkowo teleopiekun będzie pracował co drugą sobotę na 8 godzin w zamian za dzień wolny w tygodniu. Będzie to praca zdalna na sprzęcie dostarczonym przez Fundacje MiKa (komputer + telefon służbowy).

Wynagania wobec teleopiekunów: 

  • min. Wykształcenie średnie
  • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz
    zgodny na pracę w pełnym wymiarze godzin, w godzinach nocnych oraz w weekendy

• Świadczenie usług związanych z obsługą telecentrum z najwyższą starannością i troską o
dobro Uczestników Projektu, zgodnie z Regulaminami i innymi aktami wewnętrznymi
obowiązującymi w Fundacji MiKa , z zasadami etyki i najwyższymi standardami
postępowania
• Pełnienie dyżuru w roli teleopiekuna według zaplanowanego grafiku dyżurów, w tym
dyżurowanie w formie gotowości do udzielenia wsparcia,
• Przestrzeganie ustalonych grafików ustalonych przez Fundacje MiKa ,
• Pozostawanie w gotowości do obsługi alarmów i zgłoszeń z teleopaski zgodnie z ustalonymi
przez Zamawiającego comiesięcznymi grafikami świadczenia usług.; Fundacja MiKa zastrzega,
że maksymalny czas reakcji na alarmy i zgłoszenia z opaski wynosi nie więcej niż 120 sekund,
• Zapoznanie się ze stworzonymi przez Fundacje MiKa podstawowymi algorytmami
postępowania (scenariuszami) obejmującymi typowe, możliwe do przewidzenia sytuacje
związane z wystąpieniem alarmu opaski telemedycznej (dotyczącymi m.in. aktywacji
czujników opaski, użycia guzika SOS),
• Obsługa alarmów i zgłoszeń z opaski telemedycznej zgodnie z ustalonymi przez
Zamawiającego algorytmami (scenariuszami) postępowania – ustalenie przyczyny ich
wystąpienia a także zapewnienie niezwłocznej, adekwatnej do sytuacji i skutecznej
interwencji, obejmującej w szczególności:
. powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności oraz/lub w
razie konieczności, wezwanie – zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb pod
adres osoby objętej usługą, wraz z podaniem istotnych informacji na temat stanu
zdrowia i/lub zaistniałej sytuacji dotyczącej tejże osoby,
. telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o
uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb,
• Ewidencjonowanie i sporządzanie raportów z obsługiwanych zgłoszeń i alarmów zgodnie z
wytycznymi Fundacji MiKa: w systemie informatycznym teleopieki lub/oraz na
przygotowanych wzorach udostępnionych przez Zamawiającego,
• Wprowadzanie danych na temat uczestników projektu do systemu informatycznego teleopieki
na podstawie zgłoszeń uczestników projektu lub innych osób upoważnionych,
• Zdawanie raportu na temat zdarzeń mających miejsce podczas dyżuru następującej osobie
przejmującej dyżur,
• Ilość Uczestników Projektu do równoczesnego monitorowania to max 40 osób.

Aby wziąć udział w naborze prosimy o przesłanie swojego CV,  skan orzeczenia o niepełnosprawności oraz pisemną zgodę na pracę, na 8 h również w godzinach nocnych.

Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego:
info@fundacjamika.pl
tel: 663801437/603680399

Pobierz Wzór Zgody na Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i w porze nocnej